Seværdigheder


Se stort kort over området med detaljer

1. Lejre Museum

Lejre Museum har til huse på Hestebjerggård i Gl. Lejre. Her kan du se de seneste udstillinger om fortiden i landsbyen, der i den yngre jernalder/tidlig vikingetid har været et stormagtscentrum i Danmark.

Du kan høre historien om Skjoldungeslægten, der ifølge de gamle sagn var Danmarks første kongeslægt. Bagefter kan du gå ud og med egne øjne se, hvor vikingerne boede, og hvor de blev begravet. For selv om sagnet om Kong Skold, Roar og Rolf Krake kun er sagn, så er der masser af fund, der vidner om, at Lejre vitterligt har været et magtfuldt centrum i landet.

Navnet Hestebjerggård er hentet i sagnhistorien. Det hentyder til Kong Dans heste. Kong Dan er den sagnkonge, der ifølge de gamle krøniker har givet navn til danerne og Danmark.

2. Skibssætningerne

Der har ligget mindst fire store skibssætninger i området. I dag er resterne af to tilbage. Den bedst bevarede er 20 meter bred og har været næsten 100 meter lang. Den er bygget af tætstillede granitsten, hvoraf 28 er bevaret. Stenene er stillet op, så de former et skib – deraf navnet skibssætning.

Stenskibet skal opfattes som symbol på rejsen efter døden. Skibssætningen er ikke opført til ære for en enkelt person, men som et monument knyttet til begravelserne i området.

Mellem skibssætningerne og Grydehøj er der fundet 55 grave fra vikingetiden. I en af gravene er en høvding og en træl med afhugget hoved blevet gravlagt sammen. Trællen skulle formodentlig følge sin herre på rejsen efter døden. I en anden grav har man fundet en mand begravet med sit skjold.

Gravpladsen ved skibssætningerne blev opgivet ved overgangen til kristen tid i slutningen af 900-tallet.

3. Grydehøj – en fyrstegrav

Grydehøj har indeholdt en fyrstegrav. Den døde – vi kender hverken køn eller alder – var klædt i en dragt af guldindvirket stof, der placerer vedkommende i samfundets absolutte top. Stoffet er også med til at datere gravfundet til den yngre jernalder omkring år 650 – samtidig med Lejrehallerne og Lejre storhedstid.

Den døde er blevet brændt på et stort ligbål sammen med gravgaverne. Man fandt resterne af bålet – et tykt brandlag – da man gravede højen ud i 1958. Der fandtes også smeltede bronze- og gulddråber fra det fornemme gravudstyr. Desuden er flere dyr blevet ofret i forbindelse med begravelsen.

Højen er 37 meter i diameter og har oprindelig været 4-5 meter høj. Man har beregnet, at det ville tage ti mand et år at samle græstørv og bygge højen. Navnet Grydehøj skyldes en nu opfyldt fordybning i højen, som tyder på, at den har været plyndret.

4. Dronning Margrethes sten

Stenen er sandsynligvis en rest fra en tidligere skibssætning. Man ved ikke, hvorfor den har fået navnet Dronning Margrethes sten. Stenen blev fredet i 1800-tallet.

5. Harald Hildetands høj

Ifølge sagnet skulle gravhøjen indeholde de jordiske rester af sagnkongen Harald Hildetand. Hildetand var den sidste af skjoldungerne. Sagnet fortæller, at skjoldungerne var Danmarks første kongeslægt, og at deres kongsgård lå i Lejre.

Virkeligheden er dog en anden. Gravhøjen er nemlig en stendysse fra bondestenalderen – længe før Harald Hildetands sagnomspundne tid i Lejre. Arkæologerne daterer højen til ca. år 3.500 f.v.t.

Dyssen blev sat i stand i 1819, hvor kæden af randsten blev sat op igen. Harald Hildetands høj mener at være den første gravhøj, som Nationalmuseet har restaureret.

6. Gl. Kongsgård Museum

Gl. Kongsgård Museum ligger bare nogle få hundrede meter fra Lejre Museum. Den 300 år gamle gård var oprindelig en fæstegård under Ledreborg Slot. Kirsten Nielsen, den sidste beboer på gården, flyttede i 1925 ind i stuerne og boede der til sin død i 1959.

Gården står stort set som på Kirsten Nielsens tid – med åben skorsten og bilæggerovn. Med originale møbler og inventar fra tidligere beboere.

I dag tilhører den selvejende institution Hestebjerggård.

Se åbningstider på roskildemuseum.dk

7. Lejrehallerne – vikingernes mægtige haller

Det gamle sagn om guden Odin, der sender den spæde Skjold alene på et tomt skib til danerne, for at han kan blive deres første konge, er udgangspunktet for myten om Lejre som kongedømmets vugge i Danmark.

Sagnene om Kong Skjold og skjoldungerne i Lejre er ikke historisk funderede. Men de senere års mange fund er med til at dokumentere, at Gl. Lejre vitterlig har været centrum for stor magt – måske endda en kongemagt – i den sene jernalder/vikingetiden. Det vidner bl.a. de mægtige haller, som der er fundet rester af i Gl. Lejre.

Hallerne, der har afløst hinanden i tiden fra omkring år 500-1000 har været op til 650 kvm store. Den største var 61 meter lang og 12 meter bred. I midten af hallen holdt kongen eller stormanden hof. Langs væggene var der siddepladser i flere niveauer. Her sad kongen på sit højsæde på den nordlige side. De fornemme gæster sad over for ham langs rummets sydside.

I dag kan du i terrænet se omridset af nogle af de gamle haller, der er markeret med græstørv. Hallerne er placeret på toppen af markante højdedrag og har vidt udsyn over landskabet. Udover de store haller bestod bebyggelsen af en række mindre grubehuse, hvor man har fundet spor efter håndværkere som jernsmede, bronzestøbere osv.

8. Mysselhøj

Mysselhøj, med sin enlige eg, ligger og skuer ud over Gl. Lejre og omegn. Her kan man se landskabet, som det blev formet af isen for mange tusinde år siden. Mod vest kan man se skovbevoksede bakker omgivet af sumpe og søer. Her er flere gravhøje fra sten- og bronzealder. I dette område har man fundet spor efter kultiske handlinger. Mod øst ligger Herthadalen.

Mysselhøj er en af de bedst bevarede høje i området. Den har aldrig været undersøgt og kan derfor ikke dateres nøjagtigt. Men man regner med, at den er fra bronzealderen.

9. Sagnlandet Lejre

Sagnlandet Lejre er et spændende udflugtsmål for familier og skoleklasser. Her er huse og miljøer fra stenalder, jernalder og vikingetid med arbejdende værksteder og gamle husdyrracer.

Formålet med Sagnlandet Lejre er at skabe ny viden om fortiden gennem forsøg. I Sagnlandet kan du prøve at leve som i fortiden, og du kan møde forskere og håndværkere, der arbejder med at skabe nye forklaringer og fortolkninger af fortidens levn.

Læs mere på sagnlandet.dk

10. Ledreborg Slot

Ledreborg Slot er et af de mest helstøbte herregårdsanlæg i Danmark fra 1700-tallet. Det var familien Holstein, der i 1739 købte herregården Lejregård og ombyggede den med hjælp fra tidens bedste arkitekter. På det tidspunkt blev den imponerende lindeallé, der stadig fører op til godset, plantet.

Ledreborg eller Lejregård rækker imidlertid endnu længere tilbage i tiden. Den dukker op som Udlejregård i de skriftlige kilder i midten af 1300-tallet som en hovedgård, der var flyttet ud af landsbyen.

Gården blev et mindre kongeligt len med skiftende lensmænd. I 1661 overtog Københavns Kommune for en kort tid Udlejregård. Men kort efter købte rentemester Henrik Müller gården, der var i en sørgelig stand efter svenskekrigene. Han bygger herregården Lejregård, som senere bliver til slottet Ledreborg.

Det er muligt at se dele af slottet og parken.

Se mere om rundvisninger og åbningstider på ledreborg-slot.dk

11. Herthadalen

Herthadalen er en såkaldt smeltevandsslugt. Fra 1850erne og helt op i vor tid dannede den naturskønne dal rammen om store grundlovsmøder med mange kendte danskere blandt talerne og op til 15.000 tilhørere i den store fordybning med sin talerstol af sten inde i skoven.

1. Lejre Museum

Lejre Museum is housed in Hestebjerggård at Gl. Lejre. Here, you may enjoy the newest exhibitions on past life in the village, which was a major Danish power base during the late Iron Age/early Viking Age.

You may hear the story of the Skjoldunge family which, legend has it, was the first royal family of Denmark. Afterwards, you may walk out and see with your own eyes where the Vikings lived and where they were buried. Because, although the legends about King Skold, Roar and Rolf Krake are just legends, there are plenty of findings that bear witness to the fact that Lejre really was the country’s power base.

The name Hestebjerggård also derives from legend. It refers to the horses of King Dan. King Dan was the legendary king who, according to ancient chronicles, gave name to the Danes and Denmark.

Read more about Lejre Museum at lejremuseum.dk

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Skibssætningerne_02

2. The stone ships

The area has featured at least four major stone ships. Today, the remains of two are left. The best preserved one is 20 metres wide and was almost 100 metres long. It is built of closely positioned granite stones, of which 28 are preserved. The stones are erected in the shape of a ship - hence the name stone ship.

The stone ship is to be perceived as a symbol of the journey after death. The stone ship was not constructed to honour a single individual, but was a monument linked to the burials in the area.

Between the stone ships and Grydehøj, 55 Viking Age tombs have been found. In one of the tombs, a chief and a decapitated slave were buried together. The slave was presumably to follow his master on the journey after death. In another tomb, a man was buried with his shield.

The burial site at the stone ships was abandoned at the time of the conversion to Christianity in the late 900s.

Naturstyrelsen_G.lLejre_Grydehøj_gravhøj_02

3. Grydehøj – a prince's tomb

The area has featured at least four major stone ships. Today, the remains of two are left. The best preserved one is 20 metres wide and was almost 100 metres long. It is built of closely positioned granite stones, of which 28 are preserved. The stones are erected in the shape of a ship - hence the name stone ship.

The stone ship is to be perceived as a symbol of the journey after death. The stone ship was not constructed to honour a single individual, but was a monument linked to the burials in the area.

Between the stone ships and Grydehøj, 55 Viking Age tombs have been found. In one of the tombs, a chief and a decapitated slave were buried together. The slave was presumably to follow his master on the journey after death. In another tomb, a man was buried with his shield.

The burial site at the stone ships was abandoned at the time of the conversion to Christianity in the late 900s.

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Dronning Magrethes Sten_02

4. Queen Margrethe's stone

The stone is probably a remnant of a previous stone ship. The reason for it being called Queen Margrethe's stone is unknown. The stone was preserved in the 19th century.

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Harald Hildetandshøj_gravhøj_langdysse_02

5. Harald Hildetand's mound

Legend has it that the burial mound contained the earthly remains of the legendary king Harald Hildetand. Hildetand was the last of the Skjoldunge family. Legend has it that the Skjoldunge family were the first royal family of Denmark and that their royal estate was located in Lejre.

However, reality is different. In actual fact, the burial mound is a dolmen from the Neolithic period - long before Harald Hildetand's legendary reign in Lejre. Archaeologists date the hill to approximately 3,500 BC.

The dolmen was restored in 1819, when the edge stones was re-erected. Harald Hildetand's mound is believed to be the first burial mound restored by the National Museum of Denmark.

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Gl.Kongsgård Museum_01

6. Gl. Kongsgård Museum

Gl. Kongsgård Museum is located a few hundred metres from Lejre Museum. The 300-year-old farm was originally a copyhold farm belonging to Ledreborg Castle. The last resident at the farm, Kirsten Nielsen, took up residence in 1925 and lived there until her death in 1959.

The farm is left largely as it was at the time of Kirsten Nielsen - with its open chimney and jamb stove. It is still furnished with the original furniture and fittings of former residents.

Today the farm belongs to the self-governing institution Hestebjerggård.

See opening hours at lejremuseum.dk

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Lejrehallerne_bygninger_gård_02 (1)

7. Lejrehallerne – The mighty halls of the Vikings

The old legend of the God, Odin, who sent the Danes the infant Skjold alone on an empty ship so that he could become their first king, is the starting point of the myth of Lejre as the cradle of Denmark’s royalty.

The legends of King Skjold and Skjoldungerne in Lejre are not based in history. However, the many findings in recent years help document that Gl. Lejre really was the centre of great power - perhaps even a royal power - in the late Iron Age/Viking Age. The mighty halls, of which remnants have been found in Gl. Lejre, testify to this.

The halls, which have replaced each other in the period from about 500-1,000 AD were up to 650 sqm in size. The largest was 61 metres long and 12 metres wide. In the middle of the hall, the king or nobleman held court. Along the walls, you would find seating in several levels. Here, the king would sit on his throne at the north side. The distinguished guests sat across from him along the south side of the room.

Today, you can see the outline of some of the old halls, which are marked by turf. The halls are located at the top of marked ridges and have a wide view of the area. In addition to the large halls, the settlement consisted of a number of smaller pit houses, where traces of craftsmen such as ironsmiths, bronze founders, etc. have been found.

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Mysselhøj_Egetræ_02

8. Mysselhøj

Mysselhøj, with its single oak, overlooks Gl. Lejre and the surrounding areas. Here, you can see the landscape as it was formed by the ice many thousands of years ago. To the west, you can see wooded hills surrounded by swamps and lakes. This area features several burial mounds from the Stone- and Bronze Ages. In this area, traces of cultic ceremonies have been found. To the east lies the valley of Herthadalen.

Mysselhøj is one of the best-preserved mounds in the area. It has never been investigated and, therefore, cannot be accurately dated. However, it is believed to date from the Bronze Age.

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Sagnlandet Lejre_04

9. Sagnlandet Lejre

Sagnlandet Lejre is an exciting attraction for both families and school classes. Here, you find houses and environments from the Stone Age, the Iron Age and the Viking Age with active workshops and ancient breeds of domestic animals.

The purpose of Sagnlandet Lejre is to gather new knowledge of the past through experiments. In Sagnlandet, you can try living like people did in the past and you can meet researchers and craftsmen, whose work revolves around coming up with new explanations and interpretations of relics of the past.

Read more at sagnlandet.dk

Naturstyrelsen_Gl.Lejre_Ledreborg Slot_02

10. Ledreborg Slot

The palace Ledreborg Slot is one of the most harmonious 18th-century manor houses in Denmark. The Holstein family bought the manor house, Lejregård, in 1739 and rebuilt it with the help of the best architects of the day. At that time, the impressive avenue of linden, which still leads up to the house, was planted.

The origins of Ledreborg, or Lejregård, lead even further back in time. The property is referred to as Udlejregård in written sources of the mid-1300s and is described as a manor which had been moved out of the village.

The manor became a smaller royal fief with changing governors. In 1661, the municipality of Copenhagen took over Udlejregård for a short time. However, shortly after, Treasurer Henrik Müller bought the farm, which was in a sorry state after the Dano-Swedish Wars. He built the manor house of Lejregård, which later became Ledreborg Slot.

It is possible to visit parts of the palace and the park.

Read more about tours and opening hours at ledreborg-slot.dk

11. Herthadalen

Herthadalen is a so-called meltwater gorge. From the 1850s and up to our time, the scenic valley formed the backdrop for major constitutional meetings with many well-known Danes among the speakers and audiences of up to 15,000 in the large recess with its stone pulpit in the woods.