The turn of the year at Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage

Året rundt

Hedeafbrænding. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Forår

Sanglærken begynder at slå sine triller. Hugormen søger en plads i solen for at få lidt kropsvarme. I første omgang er det kun hannerne - hugormehunnerne kommer først i april.
Det er oftest i marts at de store hedeafbrændinger finder sted - her er det visne græs og lyng tilstrækkeligt tørt og ynglesæsonen er endnu ikke begyndt.

Hedens rose, vår-kobjælden, blomstrer. Der er nu chance for at se traner på træk, hvor tranens trompeteren blandes med storspovens melodiske fløjten på heden. Og der er størst chance nu for at opleve hugormen, når den ligger og varmer sig på en solbeskinnet plet, eller hvis man er heldig at komme gennem et område, hvor hugormehanner kæmper om hunnerne. Det er tid for indsamling af porserakler til en kryddersnaps.

Blåbær-planten blomstrer, hvor de små undseelige blomster afslører at den tilhører lyngfamilien. Flere steder mellem lyngen lyser de klart gule blomster op fra den tornede engelsk visse - den minder om en miniudgave af gyvelblomsten.
Den rødryggede tornskade er kommet og kan opleves langs kanten af heden. Det store fuglekor tager fat, bl.a. gøgen først i maj.

Sommer

Rålam er kommet til verden. Guldblommen blomstrer - særligt på de afbrændte arealer, hvor guldblommen trives ekstra godt. Flere steder på heden blomstrer orkideen plettet gøgeurt, ligesom tyttebær kan opleves med sine flotte lyserøde blomster. Natravnens særprægede spinnen kan opleves efter mørkets frembrud i de åbne områder omkring Syvårssøerne. I hedekærene er kærulden sprunget ud - man siger, at de "underjordiske har hængt deres tøj til tørre i vinden".

Den insektspisende plante, soldug, kan findes mellem tuer af spagnummos i de små hedekær.
Bær-sæsonen starter så småt med blåbær. Fra sidst på måneden modner også sortebær fra revling, tyttebær og mosebølle.
Guldblommen blomstrer. Klokkelyngen blomstrer på de lidt vådere steder.
Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene gø.

"Blomstrer lyngen helt i top, får vi en vinter med stor galop", lyder et gammelt ordsprog. Lyngen blomstrer i august, så ud over det smukke syn af violette lyngtæpper, er det måske også værd at holde øje med, hvordan den kommende vinter arter sig.
Højsæson for plukning af bær. Sortebær, tyttebær og mosebøllebær er modne til plukning - du må plukke og samle til eget forbrug. Klokkelyngen blomstrer på de lidt vådere steder.

Efterår

Krondyrene kommer i brunst, og de anlægger sølepladser på heden, hvor de kommer for at rulle sig. Det er også muligt at finde klovspor, gnav på bark og grene, skrab i jorden og stier efter krondyrene. Selv om bær-sæsonen går på hæld, er det den helt rigtige tid for tranebær, som især vokser på fugtige steder. I plantagen kan høstes gode spisesvampe fx kantarel, Karl Johan og brunstokket rørhat. Porsekoglerne står modne og krydrede og er klar til en porsesnaps.

Sidste chance for at plukke tranebær.
Og sidste chance for at opleve hugorme, da de går i vinterhi, når temperaturen når ned under otte grader.

Krondyr og rådyr kan stadig opleves, og traner høres af og til på heden. På blæsende og råkolde dage er det dejligt med en tur i Frederikshåb Plantages læ, hvor Syvårssøerne altid er et besøg værd.

Vinter

Stor tornskade kan opleves rastende om vinteren på heden. Mindre flokke af traner kan opleves vinteren igennem - deres trompeteren vil ofte afsløre dem.
I plantagen kan du nu samle mos, lav, svampe med mere til juledekorationer, gran og kogler kun fra jorden.
Fuglekongerne kan høres i nålebevoksninger, og korsnæb klipper koglefrøene fri i toppen af granerne.

Vinterlandskabet på heden er noget helt særligt med en mosaik af gyldne og brune farver skabt af det tørre græs (bølget bunke og blåtop) og de lave hedebuske (hedelyng, revling, tyttebær).

Der er mulighed for at opleve rudler (flokke) med 20-30 krondyr og flokke af rådyr på 15-20 dyr. Kronhjortene begynder at kaste deres gevirer, som man kan være heldige at finde på en tur over heden.

Spring

The skylark starts to warble. The adder looks for a sunny spot where it may build up some body heat. Initially, only the males - the females arrive in April.

The major moorland burnings usually take place in March – then, the faded grasses and heather are sufficiently dry, and the breeding season has not yet begun.

The rose of the moor, the spring pasqueflower, blossoms. You now have the chance to see migrating cranes, when the trumpeting of the cranes mixes with the melodic flute of the curlews across the moor. And now you are most likely to observe adders when they sunbathe in a sun-drenched spot or, if you are lucky, you may cross through an area where adder males fight about the females. It is time to collect the catkins of bog myrtle used for making spicy schnapps.

The blueberry flowers and its small, unremarkable flowers reveal that it belongs to the heather family. In many places between the heather, the very yellow flowers of the thorny petty whin light up - it is reminiscent of a mini broom flower.

The red-backed shrike has arrived and may be experienced along the edge of the moor. The enormous bird choir picks up, amongst others the cuckoo in early May.

Summer

Fawns have been born. Mountain tobacco blossoms - especially in the burnt-off areas where mountain tobacco really thrives. In many areas of the moor, the spotted orchid blossoms and the beautiful pink flowers of the cranberry may be enjoyed. The distinctive whirling of the nightjar may be experienced after sunset in the open areas around Syvårssøerne. The cotton grass of the fens is blossoming - it is said that the "underground people have hung their clothes to dry in the wind".

The insecticidal plant, sundew, may be found between tufts of peat moss in the small fens.

The berry season slowly picks up with the blueberries ripening. From the end of the month, crowberries, cranberries and bog whortleberries also ripen.

The mountain tobacco blossoms. The bell heather blossoms in slightly wetter locations.

It is the mating season of the roe deer and you can hear the roebucks bark.

"Blossoms the heather all the way to the top, the winter will arrive in a quick gallop," according to an old saying. The heather blossoms in August and so, in addition to enjoying the beautiful sight of the purple carpet, it may also be worth keeping an eye on how the coming winter will be.

It is high season for berry-picking. Crowberries, cowberries and bog whortleberries are ripe for the picking - you are permitted to pick and gather enough for your own consumption. The bell heather blossoms in the slightly wetter areas.

Kobjælde. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Fall

The mating season of the red deer begins, and they create muddy puddles on the moor where they come to roll. It is also possible to find traces of hooves, bitemarks in bark and branches, traces of scratching in the ground and red deer trails. Although the berry season is coming to an end, this is the perfect time for picking cranberries, which grow in wet areas, especially. In the plantation, you may find and gather edible mushrooms, such as chanterelles, the penny bun and the bay bolete. The cones of the bog myrtle are ripe and spicy and ready for the making of bog myrtle schnapps.

This is the last chance to pick cranberries.

And the last chance to experience adders as they go into hibernation when the temperature falls below eight degrees.

You may still see red deer and roe deer and you may occasionally hear cranes on the moor. On windy and cold days, it is nice to take a walk in the shelter of Frederikshåb Plantage where Syvårssøerne are always worth a visit.

Winter

The great grey shrike may be observed resting on the winter moor. Smaller flocks of cranes may be observed throughout the winter - their trumpeting will often reveal their location.

In the plantation, you may now collect mosses, lichen, mushrooms and more for Christmas decorations, spruce and cones may only be collected from the ground.

The goldcrests may be heard in the coniferous growths, and crossbill cut the seeds from the cones in the top of the spruces.

The winter landscape of the moor is something to behold with its mosaic of golds and browns created by the dry grass (wavy hair grass and purple moor grass) and its low bushes (heathers, crowberry, cranberry).

You may experience red deer (herds) of 20-30 red deer and herds of roe deer of 15-20 animals. The red deer start losing their antlers, which one may be lucky to find on a walk across the moor.


Read more about Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage: