Animals and Plants on Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage

Dyr

Mariehøne-edderkop (Eresus sandaliatus). Foto: Viridiflavus, Wikimedia Commons

Mariehøne-edderkoppen

På Randbøl Hede kan du se den sjældne Mariehøne-edderkop Eresus sandaliatus, som i Danmark, kun kan findes på de jydske heder og i lyngbakkerne.
Det kan være svært at finde Danmarks smukkeste edderkop, da den tilbringer det meste af sit liv nede i jorden i et rørformet spind.

Om foråret kan du dog være heldig at se hannen kravle rundt i søgen efter hunner på sydvendte skråninger, hvor der er læ og mere sol.
Det er hannens smukke røde og sorte farver der har været med til at navngive Mariehøne-edderkoppen. Hunnen er sort.

Se også naturhistoriskmuseum.dk

Storspove

Den store fugl,som også kaldes stor regnspove, ynglede første gang i Danmark i 1934 - netop på Randbøl Hede.
Storspoven som er på størrelse med en krage og er Danmarks største vadefugl, kan genkendes på sit lange, krumme næb.
Storspoven kan blive op mod 37 år gammel, og den har som en af verdens største vadefugle et vingefang på ca. en meter. Om foråret i morgentimerne spreder den sine melodiske fløjt over hele heden. Den bygger sin rede direkte på hedejorden.

Læs mere på dofbasen.dk

Traner

Traner kommer i stadig større tal på besøg på Randbøl Hede, og det formodes at der er ynglende par. De største traner kan veje syv kilo og med et vingefang på over to meter.
Måske bliver det muligt at høre mere trompeteren og se tranernes parringsdans i fremtiden på Randbøl Hede.

Læs mere om traner i Artsleksikonet

Hedelærker

Er lidt mindre end sanglærker, og de ses af og til i den sydlige del af Randbøl Hede.

Læs mere om hedelærken i Artsleksikonet

Stor- og rødrygget tornskade

Den forholdsvis sjældne Store tornskade kaldes også for "den vagtsomme slagter", fordi den spidder nogle af sine byttedyr på torne for at samle forråd. Fuglen sidder typisk i toppen af en busk eller et træ på udkig efter føde. Den kan kendes på sin grå fjerdragt med sorte vinger, sort øjenmaske og en lang hale.

Læs mere på dofbasen.dk

Også den mere almindelige rødryggede tornskade findes her.

Se også dofbasen.dk

Natravne

Natravnen trives i Frederikshåb Plantage. Fuglen har gråbrun fjerdragt og er på størrelse med en solsort. I yngletiden maj-juni kan du høre hannens snurrende, spinderok-sang og klappe-lyde, når hannen slår vingerne sammen i flugten. Du kan lokke natravnen til ved at efterligne lyden ved at klappe i hænderne. Som navnet antyder, er natravnen kun aktiv om natten. I gamle dage kaldte man fuglen for gedemalker, fordi man troede, at den brugte sit store næb til at malke gederne om natten.

Læs om natravnen i Artsleksikonet

Rådyr

Der har været rådyr på Randbøl Hede i godt 100 år. De kom samtidig med, at plantagerne voksede sig sunde, og nu lever mange rådyr døgnet rundt på den åbne hede, hvor der er rigeligt med føde. Rådyr går ofte for sig selv.

Læs om rådyr i Artsleksikonet

Krondyr

Krondyr befinder sig godt på de store hede- og skovstrækninger. Siden 1960 har der været faste bestande af krondyr i Frederikshåb Plantage. De er mere sky end rådyr, og ses bedst på hedestrækninger, hvor der sjældent kommer mennesker - og gerne tidligt på morgenen eller i skumringen. Krondyr ses mest i flokke.

Læs om krondyr i Artsleksikonet

Hugorme

Der er mange hugorme på heden, men alligevel ses de sjældent. De forsvinder så snart, de hører mennesker nærme sig.
Hvis du gerne vil se hugorme, så kom i det tidlige forår, hvor de forsøger at finde en solbeskinnet plet for at suge lidt varme til sig.
De lever af mus og firben, som bliver slugt hele. Hugormen bliver op til 80 cm lang og kan kendes på sine siksak-striber på ryggen.
Bliver man bidt af en hugorm, skal man søge læge. Ofte vælger lægen ikke at behandle bidet, fordi der kun er lidt gift i et skræmmebid fra en hugorm.

Læs om hugormen i Artsleksikonet

Animals

Mariehøe-edderkop. Foto: Wiki Commons

Ladybird spiders

On Randbøl Hede, you may see the rare ladybird spider (eresus sandaliatus) which, in Denmark, is only found in the moors and hilly heathers of Jutland.

It may be difficult to spot Denmark's most beautiful spider, as it spends most of its life underground in a tubular web.

In spring, however, you may be lucky to spot the male crawl around in search of females on south-facing slopes where there is shelter and more sun.

It is the male's beautiful red and black colours that have given the ladybird spider. The female is black.

Roe deer

Randbøl Hede has been the home of roe deer for more than 100 years. They arrived when the health of the plantations improved and, nowadays, many roe deer live 24/7 on the open moor where there is plenty of food. Often, roe deer walk around on their own.

Red deer

Red deer thrive on the expanses of moors and forests. Since 1960, Frederikshåb Plantage has been the home of permanent herds of red deer. They are shyer than roe deer and are best observed on those areas of the moors where people rarely come - and usually early in the morning or at dusk. Red deer are often observed in herds.

En hugorm på Randbøl Hede. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Adders

There are many adders on the moor, yet they are rarely seen. They disappear as soon as they hear people approaching.

If you would like to observe adders, then visit in early spring when they are looking for a sunny spot to soak up some heat.

They feed on mice and lizards that are swallowed whole. The adder is up to 80 cm long and may be recognised on the zigzag pattern on its back.

If you are bitten by an adder, seek medical assistance. Often, the doctor chooses not to treat the bite, because the initial “dry bite” of an adder contains a minimal amount of poison.

Read more on the adder in the encyclopaedia of species (in Danish)

Curlew

This large bird first bred Denmark in 1934 - on Randbøl Hede.

The curlew, which is the size of a crow and Denmark's largest wader, may be recognized on its long, curved beak.

The curlew may be up to 37 years old and, as one of the largest waders of the world, it has a wing span of approximately one meter. On spring mornings, its melodic whistling may be heard across the moor. It builds its nest directly on the ground.

Read more on the curlew at dofbasen.dk (in Danish)


Plants

Hedelyng. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Heather

Naturally, the superstar of Randbøl Hede is the heather. It flowers in August, where large areas are covered in a violet carpet. In the slightly wetter parts of the moor, you may find bell heather which has large, pink and bell-shaped flowers.

Read more on heathers at fugleognatur.dk (in Danish)

The heather is not the only plant blossoming on the moor. There is also a relatively rich flora of, for example, mountain tobacco, the carnivorous sun dew, the protected spring pasqueflower and the rare marsh gentian. But the moor also offers an abundance of berries, such as cranberries, cowberries, blueberries, bog whortleberries and crowberries.

Wood larks

Wood larks are a little smaller than skylarks, and they are sometimes spotted in the southern part of Randbøl Hede.

Read more on the wood lark in the encyclopaedia of species (in Danish)

Stor tornskade. Foto: Allan Bech

Great grey shrikes and red-backed shrikes

The relatively rare great grey shrike is also called "the watchful butcher" because it skewers some of its prey on thorns to collect supplies. It typically sits in the top of a shrub or a tree looking for food. You may recognise it on its grey plumage with black wings, black eye markings and its long tail.

The more common red-backed shrike may also be found here.

Read more on the shrike at dofbasen.dk (in Danish)

Natravn. Foto: Henrik Hougaard Larsen

Nightjars

The nightjar thrives in Frederikshåb Plantage. It has grey-brown plumage and is the size of a blackbird. During the breeding season of May-June, you may hear the male's whirling, spinning wheel song and the clapping sounds of the male throwing together his wings in flight. You may lure the nightjar to you by imitating that sound by clapping your hands. As the name suggests, the nightjar is only active at night. In the olden days, it was called the goat sucker because it was thought that it used its big beak to milk the goats at night.


Traner. Foto: Allan Bech

Cranes

Cranes visit Randbøl Hede in ever growing numbers and it is assumed that there are breeding pairs here. The largest cranes weigh up to seven kilos and have a wing span of more than two meters.

In future, it may be possible to hear more trumpeting and watch the mating dance of the cranes at Randbøl Hede.

Read more on the cranes in the encyclopaedia of species (in Danish)


Græsarten blåtop. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Enemy No 1 of the moor - purple moor grass

Due to the preference for heather, Randbøl Hede is also a nature area where some plants are actively fought back.

Enemy number one is the purple moor grass which nearly turned the heathery moor into a grassland. As soon as purple moor grass is allowed to spread, it makes it impossible for other plants to establish themselves, thus eliminating the animals that live of the heather. It has been extremely difficult to fight purple moor grass by mowing, grazing and burning. The most effective means has been to peel off the top layer of organic soil – the heath turf - exactly like the moorland farmers did.


Read more aboutRandbøl Hede and Frederikshåb Plantage: