Activities at Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage

Aktiviteter

Vandreruter

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage har hver tre afmærkede vandreruter.
De fleste vandreruter er på 3-4 km og kan klares på en times tid, mens en ny blå rute på Randbøl Hede er på 10 km. De tager alle udgangspunkt i forskellige P-pladser.
Den mest varierede vandretur fås med start fra Naturrum Kirstinelyst. Herfra starter gul rute til Stoltenbjerg. Fortsæt til Vorbasse Studevej og følg rød rute til savannen og Syvårssøerne, hvor du to gange krydser Langs Egene. Derpå tilbage til gul rute og Naturrum Kirstinelyst. En tur på godt 6 km.

Læs mere om seværdighederne på turen

Det er også let at vælge sin egen rute - f.eks. ved at følge "I tyskernes fodspor".

Hestevognsture

Om sommeren fra midt juni til midt september tilbydes der hestevognsture på Randbøl Hede. Turen varer 1 time og starter normalt hver torsdag kl.18 og kl. 19 fra P-pladsen ved Naturrum Kirstinelyst.
Turen kommer i nærheden af Staldbakkerne, og nogle dage er der naturvejleder med på turen som guide.
Et par gange i løbet af sommeren tilbydes også hestevognsture af en times varighed gennem Frederikshåb Plantage. Turene har afgang fra P-pladsen på Rygbjergvej lørdage kl.11.
Turene arrangeres af turistkontoret i Vejle.

Læs mere og book på visitvejle.dk 

Picnic og bålpladser

Der er to oplagte steder at åbne madkurven og termokanden: Naturrum Kirstinelyst og Kighøj Skovløberhus. Begge har bålpladser med bænke.
I Naturrum Kirstinelyst er der borde og bænke til 50 personer under et stort halvtag med mulighed for at grille.
Også i Kighøj Skovløberhus er der borde og bænke, og det er endda indendørs i ly for regn og vind. Det er muligt at tænde petroleumslamperne og tænde op i pejsen - der er tørt brænde i brændekassen.

Læs mere om de to seværdigheder

Læs mere om brug af bålpladser

Grej-bank

Naturrum Kirstinelyst har en del udstyr, som kan udlånes til bl.a. skoleklasser, der modtager undervisning på Randbøl Hede. Det er f.eks. jordbor, ph-måler, sommerfuglenet, kikkerter, duge til arts-bestemmelse og endda trækvogne til at transportere udstyret.

Overnatning

Du har to overnatningsmuligheder.
Bedst er Naturrum Kirstinelyst, hvor der er fem shelters med plads til en hel skoleklasse.
Shelters er primitive træhytter, der giver læ, et fast underlag og tag over hovedet.

Shelters ved Naturrum Kirstinelyst skal bookes på booking.naturstyrelsen.dk

Hvis du selv har telt med, er der også en primitiv overnatningsplads i Hestedalen lidt nord for røserne. Her er det ikke nødvendigt at booke.

Se på kort i vandretursfolderen

Book en aktivitet

Naturrum Kirstinelyst er åben for arrangementer, der tager udgangspunkt i hedelandskabet.
Det kunne være tegne- og malekurser på heden. Det kunne være Dansk Ornitologisk Forening på udkig efter tranedans. Det kunne være en rideklub på tur gennem det åbne hedelandskab. Det kunne være så mange andre - rammerne er vidde.
I så fald kan der bookes mødelokaler inden døre i Naturrum Kirstinelyst.

Du kan søge tilladelse til dit arrangement under Book en aktivitet

Se, hvilke aktiviteter der kræver tilladelse

Rideruter

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage har i alt 22 km afmærkede rideruter.

Se rideruterne på kort i vandretursfolderen

Start fra Naturrum Kirstinelyst, hvor der er tilkørselsmulighed med hestetrailer. Samme sted er der folde, strømhegn og adgang til vand. Desuden kan du benytte bålplads og shelters.

En helt ny riderute på godt 10 km kommer hele vejen rundt om Randbøl Hede.
Via Vorbasse Studevej går rideruten til den sydlige del af heden, som er meget lidt besøgt.

Se rute på kort

Hærvejens riderute går kun gennem den østlige del af Frederikshåb Plantage, og derfor er det værd at tage en kort afstikker til Naturrum Kirstinelyst.
Rideruterne er afmærket med røde piktogrampæle ved indgangen til skoven og heden, samt sten med pile over heden.
Du må desuden ride på de asfalterede veje, skovveje og i skovbunden (undtagen hegnede arealer og på nye kulturer).

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven og på heden.
Der er dog en hundeskov syd for P-pladsen ved Vorbasse Studevej. Her må din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs også Med hund i naturen

Se på kort på udinaturen.dk

Cykelruter

Der er ikke afmærkede cykelruter hverken på Randbøl Hede eller i Frederikshåb Plantage. Man må gerne cykle i Frederikshåb Plantage og langs Vorbasse Studevej på Randbøl Hede.
Der må kun cykles på stier og skovveje, ikke i skovbunden eller op og ned ad skrænter.
Den nationale cykelrute 3, Hærvejen, kommer igennem den østlige del af Frederikshåb Plantage, og så er det værd at tage en kort afstikker til Naturrum Kirstinelyst, hvor der er cykelparkering, bålplads og shelters.

Værsgo at plukke bær

Blåbær, tyttebær, sortebær, mosebøllebær og tranebær. Der er masser af bær på Randbøl Hede, og du må gerne plukke til eget forbrug.

Se hvornår bærsæsonen træder ind

Ved Syvårssøerne. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Walking trails

Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage each have three marked walking trails.

Most walking trails are 3-4 km and may be covered in one hour, while a new blue trail at Randbøl Hede is 10 km long. They all start from different carparks.

The most varied trail starts at Kirstinelyst Nature Base. From here, the yellow trail leads to Stoltenbjerg. Continue to Vorbasse Studevej and follow the red trail to the grassland and Syvårssøerne, where you cross Langs Engene twice. Then walk back to the yellow trail and Kirstinelyst Nature Base. This is a walk of just over 6 km.

Making up your own route is also easy - for example, by following "In the footsteps of the Germans".

Bicycle trails

There are no marked cycling trails on neither Randbøl Hede nor in Frederikshåb Plantage. You may cycle in Frederikshåb Plantage and along Vorbasse Studevej on Randbøl Hede.

You are only permitted to cycle on paths and forest roads, not on the floor of the forest nor up and down slopes.

The national cycle route No 3, Hærvejen, traverses the eastern part of Frederikshåb Plantage and it is worth taking a short detour to Kirstinelyst Nature Base, where you find bicycle parking, bonfire sites and shelters.

På Randbøl Hede. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Book an activity

Kirstinelyst Nature Base is open to events based in the moorlands.

These might be courses in drawing and painting in the moorland. It might be the Danish Ornithological Society looking to observe the cranes’ mating dance. It might be a riding club journeying through the open moorland. It might be so many others - the options are endless.

In that case, indoor meeting rooms may be booked at Kirstinelyst Nature Base.

You may apply for permission for your event in the Book an activity option (in Danish)

See what activities require permission (in Danish)

Accommodation

You have two types of accommodation at your disposal.

The best is Kirstinelyst Nature Base, which sports five shelters that can accommodate an entire school class.

Shelters are primitive wooden cabins that provide shelter, a firm foundation and a roof over your head.

Shelters at Kirstinelyst Nature Base must be booked in advance (in Danish)

If you have your own tent, there is also a primitive tent site in Hestedalen a little north of the area of “røser”. Staying at this site does not require pre-booking.

Tyttebær. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Feel free to pick berries

Blueberries, cowberries, blackberries, bog whortleberries and cranberries. There are plenty of berries growing on Randbøl Hede and you may pick enough for your own consumption.

Equipment bank

Kirstinelyst Nature Base has a lot of equipment which may be borrowed by groups of students that are taught on Randbøl Hede. For example, the Nature Base has ground augers, pH-meters, butterfly nets, binoculars, tablecloths for determination of species, and even trolleys to transport the equipment.

Picnic and bonfire sites

There are three obvious locations for opening the picnic hamper and the thermos: Kirstinelyst Nature Base, Kighøj Skovløberhus and the bonfire hut at Vestre Rullebane. All these have bonfire sites with benches.

Kirstinelyst Nature Base provides tables and benches seating 50 people under a large covered porch are where it is also possible to barbeque.

Also at Kighøj Skovløberhus, you will find tables and benches and they are even indoors, sheltered from rain and wind. It is possible to light the kerosene lamps and light a fire in the wood-burning stove - dry firewood is available from the firewood box.

The bonfire hut at Vestre Rullebane has a bonfire site and a barbecue as well as movable sets of tables and benches.

Read more on the use of bonfire sites (in Danish)

Bridle paths

Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage have 22 km of bridle paths in total.

Start from Kirstinelyst Nature Base, which is accessible with a horse trailer. There are also pens, electric fencing and access to water. In addition, you may use the bonfire site and shelters.

A completely new 10-km bridle path takes you all the way around Randbøl Hede.

Following Vorbasse Studevej the path takes you to the southern part of the moor, which is not much visited.

See bridle paths on map on udinaturen.dk (in Danish)

The Hærvejen bridle path only passes through the eastern part of Frederikshåb Plantage and it is therefore worth taking a short detour to Kirstinelyst Nature Base.

The bridle paths are marked with red pictogram posts at the entrances to the forest and the moor, as well as with stones with painted arrows across the moor.

You are also permitted to ride on the paved roads, the forest roads and in and the woods (except in fenced-off areas and in new growths).

Train your horse in the forest

Frederikshåb Plantage has a forest TREC course for riders and their horses. The course is inspired by TREC, trail, western riding, dressage and horsemanship. It is designed for those who would like to work with their horses in nature. The 21 obstacles of the course are challenges which you could encounter on horseback in the woods and in nature - and they are constructed from materials found in the forest. 

Read more about Frederikshåb Forest TREC Course (in Danish)

Hestevognstur på skovvejen 'Langs Egene'. Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Tours in horse-drawn carriages

In the summer, from mid-August to mid-September, you may take a ride in a horse-drawn carriage on Randbøl Hede. The tour lasts one-and-a-half hours and usually starts every Thursday at 6:30pm from the carpark at Kirstinelyst Nature Base.

The tour comes close to Staldbakkerne and sometimes a ranger joins the tour as a guide.

A couple of times during the summer, one-hour rides in horse-drawn carriages through Frederikshåb Plantage are also offered. The tours depart from the carpark on Rygbjergvej, Saturdays at 11am.

The tours are organised by the tourist information in Vejle.

Read more and book at visitvejle.dk (in Danish)

Taking your dog into the forest

Basically, dogs must always be kept on their leash in the forest and on the moor.

However, there is a dog play pen area south of the carpark at Vorbasse Studevej. Here, you may let your dog run free - assuming you have control of the dog and can call it to you.

Read more on dogs in nature (in Danish)

See the dog play pen area on map at udinaturen.dk (in Danish)


Read more about Randbøl Hede and Frederikshåb Plantage: