Seværdigheder

Raadvad ved Mølleåen i Jægersborg Hegn. Foto: Tobias Markussen

Bøllemosen

Mosen i den nordlige del af Jægersborg Hegn har fået navn efter planten mosebølle, der vokser i området. Planten er en dværgbusk med klokkeformede blomster og blå bær, der ligner blåbær, men ikke giver blå læber og fingre.

I 1880erne var mosen tilholdssted for nogle unge vagabonder, som fik deres betegnelse, bøller, efter planten. Måske kom de på grund af mosebøllens bær, der i ældre litteratur betegnes som let euforiserende. Ordet ”bølle” stammer altså fra denne ellers så fredelige og romantiske skov.

Bøllemosen var oprindeligt en højmose, men på grund af blandt andet tørvegravning frem til tiden efter 1. Verdenskrig er der i dag en sø omgivet af en såkaldt hængesæk, som er en stor gyngende mospude, der virker som en våd svamp, når man går på den.

Søens vand er meget næringsfattigt og brunligt, såkaldt dystroft, hvilket er meget sjældent i Danmark. En af de få andre dystrofe søer er Store Gribsø i Gribskov.
Vest for mosen ligger Terrasserne, hvor man tørrede tørven fra mosen.

Læs mere: Planter , Historie

Se Bøllemosen på kort i vandretursfolderen

Rundforbilærkene

I den nordvestlige del af skoven, nord for Domænevej, står der en et halvt hundrede lærketræer, der kaldes Rundforbilærkene. De blev plantet for ca. 130 år siden for at have træ, der var egnet til skibsmaster og møllevinger, hvilket de nu over 35 meter høje, ranke nåletræer i høj grad er. Tiden er løbet fra træskibe og møller af træ, men der sælges dog af og til et træ, hvis en gammel mølle skal have vingerne restaureret.

Rundforbilærkene er af arten europæisk lærketræ, der er indført til Danmark. Kvaliteten er så flot, at disse lærketræer som en anden præmietyr er kåret til avl, og Rundforbilærkene har leveret frø til millioner af lærketræer over hele Europa.

Læs mere: Planter

Se Rundforbilærkene på kort i vandretursfolderen

Mølleåen

Mod syd grænser Jægersborg Hegn til Mølleåen, den 36 km lange å, der har sit udspring ved Bastrup Sø og løber ud i Øresund ved Strandmøllen.

Mølleåen løber i en dal, der blev dannet ved sidste istid. Den blev allerede i middelalderen opdæmmet for at give kraft til de ni vandmøller, der blev anlagt til især maling af mel.

For 400 år siden blev der anlagt flere store industrivirksomheder ved møllerne, og Mølleådalen er dermed dansk industris vugge. En af virksomhederne var Raadvad, der blandt andet fabrikerede køkkentøj, og som sølvsmeden Georg Jensen har arbejdet for. På grund af den dengang afsides beliggenhed blev der bygget en lille by til arbejderne. I dag holder et videnscenter for gamle håndværk til i Raadvad, og kroen er stadig aktiv.

Strandmøllen ved Øresund var oprindeligt papirmølle. Fra 1920-92 blev der produceret brint på stedet, og nu har Strandmøllen Industrigas A/S hovedsæde der.

Se Mølleåen på kort i vandretursfolderen

Parforcejagtveje

Skodsborgvej, Køromvej, Mathiasvej, Blinde Allé og Domænevejs vestlige ende hører antagelig til det vejnet, der blev brugt til parforcejagt og som fortsætter i Dyrehaven.

Læs mere: Historie - Parforcejagt

Se Parforcejagtvejene på kort i vandretursfolderen

Oldtidsminder

Der er gravhøje overalt i Jægersborg Hegn. De mest markante er Rævehøjene syd for Skodsborgvej og Guldhøjen ved Køromvej.

Læs mere: Historie - Oldtid

Se gravhøjene på kort i vandretursfolderen

1. Bøllemosen

Bøllemosen. Foto: Tobias Markussen

The bog in the northern part of Jægersborg Hegn was named after the plant mosebølle (“bog whortleberry”), which grows in the area. The plant is a dwarf shrub with bell-shaped flowers and blue berries that look like blueberries but do not give you blue lips and fingers.

In the 1880s, the bog was the hide-out of a group of young vagabonds, who were named, bøller (“bullies”), after the plant. Perhaps they came here because of the berries of bog whortleberry, which is described in older literature as being slightly euphoriant. The word "bølle" thus derives from this otherwise peaceful and romantic forest.

Bøllemosen was originally a raised bog but, due to, amongst others, peat excavation until the aftermath of World War I there is today a lake surrounded by a so-called bog, which is a big rocking cushion of moss that acts like a wet sponge when you walk on it.

The water of the lake is oligotrophicand brownish, or so-called dystrophic, which is very rare in Denmark. One of the few other dystrophic lakes is Store Gribsø in Gribskov.

To the west of the bog are Terrasserne where the peat cut from the bog was dried.

2. Rundforbilærkene

Rundforbilærkene. Foto: Tobias Markussen

In the north-western part of the forest, north of Domænevej, you will find around fifty larch trees, called Rundforbilærkene. They were planted approximately 130 years ago to provide timber suitable for ship masts and vanes for windmills which the now-more-than-35-metre-tall, slim conifers very much are. However, time has overtaken wooden ships and mills built from wood but sometimes a tree is sold if the vane of an old mill needs restoring.

Rundforbilærkene are of the species European larch, which was introduced into Denmark. The quality is so superior that these larches have been selected for breeding, like some prize bull, and the Rundforbilærkene have provided seeds for millions of larches across Europe.

3. Mølleåen

Mølleåen. Foto: Tobias Markussen

To the south, Jægersborg Hegn borders Mølleåen, the 36-km-long creek which originates from Bastrup Sø and flows into Øresund at Strandmøllen.

Mølleåen cuts through a valley formed during the latest ice age. It was dammed already during the Middle Ages to power the nine watermills that were built for milling flour.

400 years ago, several major industrial companies were established near the mills and Mølleådalen is, thus, the cradle of Danish industry. One of the companies was Raadvad which, amongst others, manufactured kitchen utensils and which once employed the silversmith Georg Jensen. Due to the then remote location, a small town was built for the workers. Today, Raadvad is home to a centre of excellence for old crafts and the inn is still open.

Strandmøllen at Øresund was originally a paper mill. In the period 1920-92, hydrogen was produced there and now it is the headquarters of Strandmøllen Industrigas A/S.

4. Par force hunting roads

Parforcevej. Foto: Tobias Markussen

Skodsborgvej, Køromvej, Mathiasvej, Blinde Allé and the western end of Domænevej probably belong to the system of roads that was used for par force hunting and continues in Dyrehaven.

5. Ancient monuments

Gravhøj ved rundforbilærkene

There are burial mounds everywhere in Jægersborg Hegn. The most significant are Rævehøjene south of Skodsborgvej and Guldhøjen at Køromvej.