Praktisk


Se faciliteter omkring Gribskov på kort på udinaturen.dk

Find vej

Gribskov ligger i Nordsjælland mellem Hillerød, Fredensborg, Helsinge og Græsted.

Tog

Lokalbanen 940R og 960R
Gribskov- og Hornbækbanen kører gennem Gribskov, hhv. mellem Hillerød og Helsingør via Gilleleje og mellem Hillerød og Tisvildeleje. Cykler gratis.

Bus

303, 307, 362, 363, 390R
Disse fem buslinjer går gennem Gribskov.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk


Handicapfaciliteter

Også for handicappede er der mange faciliteter i Gribskov.
Der er stier, som er egnede for kørestolsbrugere og gangbesværede, primitive overnatningspladser og bålpladser, udsigtstårne og toiletter.

Med start og slut fra P-pladsen ved Esrum Kloster og Møllegård er der en 1,5 km lang handicapsti med infotavler og mobiltelefonguider, der også kan bruges af svagtseende.
Desuden kan man fra P-pladsen ved Skovskolen i Nødebo komme langs søen til grillpladsen ved Dronningens Bøge.
Alle ruter markeret med lilla i de fire vandretursfoldere er asfalterede, andre er grusbelagte og kørestolsegnede. Grillpladserne ved Gillelejevej/Storkevadsvej og Frederiksværkvej/Tinghussøen ligger tæt på P-pladser, og grillpladsen ved Dronningens Bøge kan nås ad en handicapvenlig sti fra P-pladsen ved Skovskolen i Nødebo.

Den primitive overnatningsplads ved Ornevej i Tipperupholme er tilgængelig for kørestolsbrugere med hjælp til de lidt stejle passager. Der skal overnattes i telt.

Et handicapvenligt fugletårn findes ved reservatet Stenholt Mølle, ligesom udsigtsplatformen ved P-pladsen Gillelejevej/Ostrupvej er let tilgængelig. Herfra er der udsyn til skovbrynet, hvor hjortevildtet ofte græsser i morgen- og aftentimerne.

Download vandretursfolderne her:
Esrum Sø , Gribsø , Maarum , Nødebo

Færdselsregler i skoven - vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.

Læs også MTB-kodeks

Læs om cykelruterne i Gribskov

På hesteryg

Du må ride på de afmærkede ridestier og i skovbunden, hvor der er høje træer.

Læs også Hvor må jeg ride?

Læs om ridestier i Gribskov

Med hund i skoven

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven, og det bliver anmeldt til politiet, hvis man lader sin hund løbe løst.

I de særlige hundeskove må du dog gerne lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Læs om hundeskovene i Gribskov

Læs også Med hund i naturen

Beskyttede områder

I skoven er visse områder udlagt som naturzoner og B-skove. Det er særligt beskyttede områder, hvor der ikke gives tilladelse til arrangementer.

Oversigt over Naturzoner og B-skove

Practical Information - Gribskov

Facilities for the disabled

There are also many facilities in Gribskov for the disabled.

There are trails that are suitable for the use of wheelchairs and suitable for people with mobility issues, there are primitive accommodations and bonfire sites, lookout towers and toilets.

Starting and ending at the carpark at Esrum Abbey and Møllegård there is a 1.5-km-long path for the disabled with informative signs and mobile phone guides, which may also be used by the visually impaired. In addition, from the car park at the Forest and Landscape College in Nødebo you may travel along the shore of the lake to the barbecue area at Dronningens Bøge.

All routes marked with purple in the four hiking folders are covered in tarmac, others are gravelled and wheelchair accessible. The barbecue areas at Gillelejevej/Storkevadsvej and Frederiksværkvej/Tinghussøen are close to car parks, and the barbecue area at Dronningens Bøge may be reached by a wheelchair-accessible path from the car park at the Forest and Landscape College in Nødebo.

The primitive accommodation at Ornevej in Tipperupholme is accessible for wheelchair users with assistance on the slightly steep passages. It is possible to camp in tent.

There is a wheelchair-accessible viewing platform at the Gillelejevej/Ostrupvej car park, which is easily accessible. From here there is a view of the edge of the forest, where deer often graze in the morning and evening.

Traffic regulations in the forest - show consideration

Many people use nature - and for widely different purposes. Therefore, a number of rules have been laid down for the use of nature.

The purpose of the rules is that the outing will be a good experience for as many people as possible.

On bicycle

Bicycles must be ridden on all paths and forest roads, but not on the forest floor or down slopes or on the stone fences and burial mounds.

Also read the MTB Code of Conduct (in Danish)

On horseback

You are permitted to ride on the marked bridle paths, on the asphalt roads and on the dirt roads. Here, you are not permitted to ride at a gallop and you are required to ride in the middle grass verge or on the verges along the side of the roads. You are also permitted to ride on the forest floor where there are tall trees and where no damage is caused.

Read also Where am I permitted to ride? (in Danish)

Walking your dog in the forest

In principle, dogs must always be on their leash while in the woods and you will be reported to the police if you let your dog run loose.

However, in the special dog play areas, you may let your dog run freely - assuming you have control of your dog and can call it to heel. There is a dog play area in Esrumlund, in the north of Gribskov, in Selskov just southwest of Gribskov and in Tyvekrogen between Isterøsvejen and the halt at Slotspavillonen.

Also read the brochure "With your dog in nature" (in Danish)

Protected areas

In the forest, certain areas are designated nature zones and quiet zones. There are specific protected areas where no events are permitted to be organised. Find the quiet zones here (in Danish)

 

Find your way

Gribskov is located in North Zealand between Hillerød, Fredensborg, Helsinge and Græsted.

Train

The suburban railway 940R and 960R

The Gribskov- and Hornbæk railway run through Gribskov, between Hillerød and Helsingør via Gilleleje and between Hillerød and Tisvildeleje, respectively. Bikes may be taken for free.

Bus

303, 307, 362, 363, 390R 

These five bus lines traverse Gribskov.

Plan your trip on rejseplanen.dk (in Danish)


Read more about Gribskov: