Seværdigheder

Gribskov kort

 Se stort kort over området med detaljer

1. Sandskredssøen

Sandskredssøen midt i Gribskov er skovens tredjestørste sø og også kendt som Sandskredsmose . Det 3,5 hektar store vådområde er oprindeligt en tørvemose, der blev drænet og tilplantet med gran midt i 1800-tallet og igen i 1948.

I 1990'erne blev rødgranerne fjernet nord for Pælevej, og afløbsgrøften til drænhullet blokeret. Mosen udviklede sig på kort tid til en sø, fordi vandstanden steg voldsomt, og mosetørven var sunket sammen.

I 2002 blev området syd for Pælevej også ryddet, og nu breder moseplanterne sig ud i søen, der om mange år igen bliver en mose. Der er allerede opstået en mose syd for Pælevej med tørvemoser og kæruld.

Se Sandskredssøen på kort

Læs om andre vådområder i Gribskov

For nogle år siden blev der ryddet et areal på størrelse med 55 fodboldbaner tæt ved søen. Det hedder Ulvedalssletterne, og her græsser en snes islandske heste året rundt som firbenede naturplejere. De sørger for, at området, der tidligere var en mørk granskov, bliver et lyst overdrevslandskab med et rigere plante- og insektliv.

2. Store og Lille Hessemose

Store og Lille Hessemose på tilsammen 19 hektar mellem Kagerup og Må var indtil for 200 å siden et af skovens stø moseområ, kaldet Hestehave Mose. Det æ sig, for fø blev den den nordligste del omdannet til agerbrug, og i midten af 1800-tallet blev store dele af den resterende mose drænet og brugt til høslæt, indtil området blev tilplantet med birk og el.

Træ trivedes ikke, og i dag er størstedelen af Hessemosen naturområde med lysåbne enge, græsningsskove, kær og vandfyldte tørvegrave, der opstod, da der blev gravet tørv under besættelsen. Heste græsser på engene og er dermed med til at holde områ åbent.

Læ mere under Naturprojekter - "Heste i naturplejen i Gribskov"

Se Store og Lille Hessemose på kort

3. Store Gribsø

Store Gribsø er med et areal på 10,1 hektar den største sø i Gribskov efter Esrum Sø.
Den er 5,5 km lang, 1,8 km bred og 11 meter dyb på det dybeste sted, og ligger 50 meter over havet.

Store Gribsø er dannet i et dødishul og har ikke længere noget afløb, men på grund af vanddybden gror den ikke til som mose. Til gengæld er vandet meget surt, og i dag lever der kun aborrer og gedder i søen. Dødishullet er dannet ved, at gletsjeren i seneste istid har efterladt enorme klumper is, der var pakket ind i jord og grus og derfor kun smeltede langsomt og efterlod et stort hul.

Store Gribsø er en såkaldt humøs sø. Det vil sige, at den bliver farvet brun af humusstoffer fra afløbsvand fra moserne, der er ledet ud i den. Det få den til at se bundløs ud, selv om den ikke er det. Det er en sjælden type, og derfor er den siden 1930'erne blevet fulgt af forskere.

I 1700-tallet, da søen blev afvandet, var den en vigtig del i det kongelige ferskvandsfiskeri, og herfra blev hoffet forsynet med bl.a. krebs.

I stille aftener kan man ifølge folketroen høre klokkeringning fra bunden af søen. Den skulle komme fra et nonnekloster, der blev opslugt af søen, fordi nonnerne interesserede sig mere for munkene på Esrum Kloster end for Vorherre.

Læs mere om Esrum Kloster

Se Store Gribsø på kort

4. Pibervang

Pibervang - nord for Dronningens Bøge ved Esrum Sø - er en af de mange stutterivange i området. Her græsser de berømte Frederiksborgheste i 300 år. Avlen blev for alvor sat i system af Kong Chr. 4., der havde hestene gående i grupper - såkaldte stod - med en hingst og 12-18 hopper, inddelt efter farve. De hvide var de kostbareste.

11 af vangene, der var omgivet af stengærder, lå i Gribskov, heraf 6 hele vejen langs Esrum Sø vestbred, hvor en kilometerlang bræmme af skoven var inddraget til dem.
Hver vang havde en vangemand, der passede hestene og boede i et hus på grunden.

Den nuværende Pibervang blev genskabt i 1987, og selv om det ikke er Frederiksborgheste, som græsser der i dag, ligner det de oprindelige vange.

Læ mere om Frederiksborghestestutterierne

Se Pibevang på kort

5. Mor Gribs Hule

Gribskov er særdeles rig på oldtidsminder. Den mest imponerende af dem er Mor Gribs Hule, også kaldet Mutter Gribs Hule, ved p-pladsen ved Enghavehus vest for Store Gribsø Det er en velbevaret jættestue fra yngre stenalder for ca. 5.000 å siden.
Det fortælles, at jættestuen har været beboet af heksen Mor Grib og hendes sønner. Hun skulle have lokket vejfarende til sig ved at fløjte, hvorefter sønnerne dræbte og udplyndrede dem.

Læ mere om Mor Gribs Hule og andre oldtidsminder i Gribskov

Læ mere om Gribskovs oldtid

Se Mor Gribs Hule på kort

6. Fruebjerg

Fruebjerg er med sine 65,45 meter Gribskovs stejleste bakke. Fra toppen af den er der i godt vejr udsigt over Danmarks største sø, Arresø. Kong Frederik 2.'s Kanal, der blev anlagt sidst i 1500-tallet for at lede vand i Frederiksborg Slotssø, snitter Fruebjergs vestlige fod, og neden for den ligger Fruebjerg Sø.

Tidligere var der flere kilder på stedet. Ellers er Fruebjerg mest kendt for Fruebjergmøderne fra 1896-1935, stiftet af højskolemanden Holger Begtrup. Op til 5.000 borgere mødte op for at høre politikere og kulturpersonligheder tale her. I 100-året for det første møde blev traditionen genoplivet med et møde hvert år i august.

Se Fruebjerg på kort

7. Væltningen

Væltningen i Snevret Skov er en del af historien om den nu udtørrede pramdragerkanal, der blev gravet mellem Esrum Sø og Dronningemølle i 1802 til at fragte brænde fra Gribskov til København

Brænde blev transporteret på pramme, der blev trukket af heste langs den ni kilometer lange kanal. Den øvre kanal løb fra Sølyst på søens nordvestbred til Væltningen, hvor brænde via en sliske kurede fire meter ned til det lavereliggende terræn. Her blev det omladet og på den nedre kanal trukket ud til stranden ved Dronningemølle, hvor det blev lastet på ventende skibe og sejlet til hovedstaden.

Om søndagen brugte overklassen kanalen til en udflugt med kaffe og kage gennem det smukke landskab. Esrum Kanal blev nedlagt i 1873, men der er stadig tydelige spor efter den, selv om den er groet meget til. I 1897 åbnede jernbanen, som overtog transporten af brænde

Se Væltningen på kort

8. Kollerup Enghave

Kollerup Enghave mellem Kagerup og Mårum er en af Gribskovs største lysåbne enge, som fra gammel tid og helt frem til 1990'erne blev brugt til græsning

Både i den nordlige og den sydlige ende springer en kilde. Mod nord ligger Grønnekilde, hvor munkene fra Esrum Kloster hvert år skærtorsdag vaskede de fattiges fødder for at vise ydmyghed. Man mente, at vandet havde helbredende virkning.
Da Gribskovs mest berømte krybskytte, Jens Omgang, blev overrasket af skovfogeden, stak han geværet ind i brinken, og efter hans død i 1869 blev det muret ind i Grønnekilde, så vandet løb ud af geværløbet

I den sydlige ende af engen springer Hvidekilde, hvori munkene hvert år i påsken døbte alle de syndere og hedenske kulsviere, der havde fundet et hjem i klostret. Det siges, at der vil være fred i landet, så længe kilden løber

Der er grillplads og pausefold til heste ved Grønnekilde og grillplads med bålhytte ved Hvidkilde.

Læs mere om Esrum Kloster og Kulsvierne

Se Kollerup Enghave på kort

9. Ottevejskrydset

Ottevejskrydset eller Rødepælsstjernen mellem Gadevang og Nødebo er stjernen i et kryds, hvor otte snorlige veje mødes. De blev anlagt i 1680-90 af Kong Chr. 5. til den parforcejagt, han havde lært at kende i Frankrig som kronprins.

Mens kongen og hans selskab befandt sig i stjernen, drev 20-30 ryttere med hunde og jagthorn en hjort, til den var totalt udmattet. Kongen blev tilkaldt, så han kunne give nådesstødet med sin hirschfänger, en lang jagtkniv.

Chr. 5. blev i øvrigt selv offer for denne jagtform, idet han døde i 1699 af de kvæstelser, han havde få af en hjort under en jagt i Jægersborg Dyrehave året før. Parforcejagt blev forbudt i 1777.

Ottevejskrydset var et yndet mål for studenten Søren Kierkegaard, der opsøgte det på grund af den ensomhed, han fandt. Her filosoferede han over, hvordan man i livet kunne træffe det rette valg, vælge den rigtige vej. Han har beskrevet stedet i "Stadier på livets vej", og der blev rejst en mindesten for ham på stedet på hans 100-årsdag i 1913.

Læs mere om Parforcejagt og Søren Kierkegaard

Se Ottevejskrydset på kort

10. Esrum kloster

Esrum Kloster blev grundlagt i 1151 af cisterciensermunkene og var frem til reformationen i 1536 et af Nordeuropas mest betydningsfulde klostre og et af Danmarks rigeste. Til sidst ejede klostret over en tredjedel af alt gods i Nordsjælland, så meget fik det overdraget. Deriblandt hele landsbyer, f.eks. Nødebo

Det katolske kloster fik lov til at fungere til 1559, hvorefter jorden overgik til kronen, og de fleste af bygningerne, også kirken, blev revet ned og genbrugt, bl.a. til byggeriet af Kronborg.

I dag er kun den såkaldte økonomigårds sydfløj bevaret. Dens vestlige del er fra sidst i 1300-tallet, den østlige fra ca.1450.

Læs mere om Esrum Klosters historie

Den tilhørende Esrum Møllegård er ligesom klostret ejet af staten og udlejet til Fonden Esrum Kloster & Møllegård, som har hjemsted i Gribskov Kommune. Det drives som et center for kultur, tro og natur.

Læs mere om Esrum Møllegård

Se Esrum Kloster på kort

11. Kulsvierstenen

Kulsvierstenen ved den afmærkede rute tæt på krydset mellem Stutterivej og Søndre Skovportsvej tæt på Smørstenen er rejst til minde om en ildkamp mellem modstandsfolk og tyskere natten til den 21. april 1945.

Stedet blev brugt til nedkastning af våben fra allierede fly til modstandsbevægelsen, og denne sidste våbenmodtagelse blev afsløret af tyskerne. De omringede de 18 mand, "Kulsvierbataljonen", der var i gang med at gemme de nedkastede skydevåben, håndgranater og ammunition, som i stedet blev brugt til at besvare ilden fra de 120 tyske politisoldater.

To tyskere blev skudt, fire modstandsfolk taget til fange, og resten flygtede i joller over Esrum Sø eller til Hillerød. De fire tilfangetagne blev sluppet fri, da besættelsen sluttede to uger senere.

I nærheden ligger Morsestenen, hvor modstandsbevægelsens lokale leder sad, når han dirigerede flyene ind over stedet. Der er indhugget morsesignalet for B ( - . . . ).

Se Kulsvierstenen på kort

12. Soldaterstenen

Hvis man fra Kongens Bøge ved Esrum Sø går op ad Hvideportevej, så møder man en lille km oppe en bemalet sten på højre side i et vejkryds. Det er soldaterstenen, som skal minde om, hvordan 8. bataljons 4. kompagni undslap tysk internering, da den danske regering 28. august 1943 afbrød samarbejdspolitikken med besættelsen og trådte tilbage.

Kompagnichefen, kaptajn J. V. Helk, når dog at advare sine soldater i Gribskov, så de begravede deres våben i skoven og fik hjælp fra folk i Nødebo med at skifte til civilt tøj og dermed undgå de tyske soldater.

Efter krigens slutning i 1945 tog en af de undslupne soldater, Viggo Viding, til Gribskov med gul, hvid og sort maling, hvorefter han malede en gul krone øverst på stenen og derunder et stort ottetal med teksten "4. KOMP." nedenunder.

Næsten 40 år senere, i 1986, mødtes en del af kompagnimedlemmerne så ved stenen ved en ceremoni, hvor selvsamme Viggo Viding malede stenen op igen.

Se Soldaterstenen på kort

13. Eghjorten Skovlegeplads

Eghjorten Skovlegeplads på Jespersvej syd for Nødebo er en stor legeplads, som er åben for alle året rundt. Her kan børn udfordre sig selv og deres motorik på spændende redskaber, der er lavet af naturmaterialer, primært træ og jord. Der er bakker med gange og huler, vipper og bomme og meget andet.

Man kan ikke reservere plads eller overnatte der, men man kan grille sin medbragte mad.
Der er brænde på stedet og overdækkede borde og bænke

Stedet rummer også en Naturvejlederbase.

Læs mere om Økobasen Eghjorten

Se Eghjorten Skovlegeplads på kort

14. Kongens Bøge

Kongens Bøge skyder ud i Esrum Sø midt mellem Nødebo og Esrum og er opkaldt efter den folkekære Kong Frederik 7., (1848-63), der elskede at sejle ud for at fiske fra stedet.

Den 4. juni 1849 sad kongen sammen med sin kone, grevinde Danner, og en skovløber i en robåd. Aborrene bed godt, så da grevinden pludselig ville i land for at ordne noget i krattet, blev kongen gal og sagde, at hun bare "kunne sætte røven ud over kanten af båden, sådan gør vi andre."

Det skulle han ikke have sagt. Grevinden forlangte at blive roet i land og gav ham et møgfald, hvor hun mindede ham om, at han endnu ikke havde givet folket den fri forfatning, han havde lovet for et år siden. Og så truede hun med at flytte hjem til sin mor, indtil kongen havde underskrevet Danmarks riges grundlov - hvilket han gjorde den følgende dag.

Indtil 1990'erne stod der et meget stort bøgetræ med Frederik 7.'s monogram indridset i barken midt i bøgebevoksningen vest for Søvejen

Stedet har siden 1800-tallet været dyrket som lysåben lystskov med særligt publikumshensyn, og i dag er pladsen med grillsted og bålhytte stadig et yndet udflugtsmål

Se Kongens Bøge på kort

15. Lord Nelsons Eg

Lord Nelsons Eg i Krogdalsvang blev plantet i 1822, efter den danske flåde blev tilintetgjort under Englandskrigene (1801-14). Flåden skulle genopbygges, og da der til skroget af et enkelt linieskib skulle bruges mindst 1.500 egetræer, blev de danske skove, der i forvejen ikke kunne holde flåden forsynet med træ, nytilplantet med egetræer i stor stil.

Men inden disse efter et par hundrede år var egnede til skibsbyggeri, var træet forlængst - allerede midt i 1800-tallet - fortrængt af stålet

Lord Nelsons Eg, der er en af flere flådeege på stedet, er 25 meter højt og måler 435 cm i omkreds i en mands brysthøjde. I 1990 blev der sat en kampesten med navnet ved dens fod.

Se Lord Nelsons Eg på kort

16. Skibet

Under en storm i 1827 væltede et stort bøgetræ lidt nord for, hvor Skovskolen i Nødebo ligger i dag. I stedet for at dø, voksede det væltede træs sidegrene videre, så der med tiden voksede en række nye bøgetræer op på en lige række. Da træerne voksede op i en ret linje og kunne ligne skibsmaster, fik de tilnavnet "Skibet". På Skibets master kan man se indridsede initialer, der er over 100 år gamle.

I de seneste mange år har Skibet dog været strandet i et tæt krat af mindre bøgetræer, så kun stedkendte kunne finde området med de usædvanlige træer

I forbindelse med et praktikophold på Skovskolen valgte skovelev Anders Bjerre Petersen derfor, at hans afgangsprojekt skulle handle om netop Skibet. Sammen med andre elever fik han fældet bøgeskoven, så Skibet igen fik luft omkring sig. Der blev også fældet en sti op til Skibet fra den nærliggende Plantagevej, hvor en sten med indhuggede bogstaver viser vej til seværdigheden.

Se skibet på kort

Læs mere om skovskolen i Nødebo

17. Spiralstenen

En stor vandreblok midt i Gribskov har siden begyndelsen af 1980'erne været dekoreret med en gå spiral hugget ud i stenen. Ingen ved, hvem der har lavet den. Spiralen er omkring 40-50 cm i diameter og findes på stenens sydlige side.
Vandreblokken, der kom til syne efter en storm i november 1981, ligger godt 175 meter vest for Stutterivej og 800 meter nord for Stjernen.

Skovfoged Svend Løw, der arbejder for Naturstyrelsen Nordsjælland, kan huske, at der ingen spiral var, da han første gang så stenen. Men da han i 1982 var ved at plante området til, opdagede han den: ” var fuldstændig nylavet, man kunne næsten stadigvæk se granitstøvet” siger Svend Løw og gætter på, at stenen er hugget ud ved hånden.

Der findes spiraler udhugget i sten i hele verden, og det er en rituel tradition, der går mange tusind år tilbage i tiden. Der er spiraler i Irland, på den engelske ø Isle of Man, i USA og særdeles righoldigt er der med indiansk spiralornamentik i Colombia. Ifølge eksperterne i forhistorisk kunst er der nogenlunde enighed om, at disse spiraler som regel er skabt af jægere og samlersamfundenes religiøse ledere, shamanerne, og har været brugt i shamanistiske aktiviteter.

Spiralerne kan både sno sig med uret og mod uret. Spiralen i Gribskov snor sig med uret, hvilket skulle være et billede på vintersolen.

Se Spiralstenen på kort

1. Sandskredssøen

Sandskredssøen, in the middle of Gribskov, is the third largest lake in the forest and is also known as Sandskredsmose. The 3.5-hectare wetland was originally a peat bog that was drained and planted with spruce in the mid-1800's and again in 1948.

In the 1990s, the common spruces were removed north of Pælevej and the drainage ditch to the drain hole was blocked. In a short span of time, the moor developed into a lake because the water level rose dramatically, and the bog peat had subsided. 

In 2002, the area south of Pælevej was also cleared. Now peat bogs and cotton grass are spreading and are gradually forming a bog.

A few years ago, an area equivalent to ​​55 football pitches was cleared near the lake. It is called Ulvedalssletterne, and here a score of Iceland ponies graze all year round, acting as four-legged nature conservationists. They ensure that the area, which was formerly a dark spruce forest, is transformed into a bright commons landscape with a richer plant- and insect life.

Read about other wetlands in Gribskov (in Danish)

2. Store and Lille Hessemose

Until 200 years ago, Store and Lille Hessemose, which take up a total of 19 hectares between Kagerup and Mårum, made up one of the largest bogs of the forest, called Hestehave Mose; however, only the northernmost part was converted into agricultural land and, in the middle of the 1800s, large parts of the rest of the area were drained and used for harvesting hay until birch and alder were planted there.

The trees did not flourish and, today, most of the nature of Hessemosen with its bright meadows, grazing forests, ponds and water-filled peat bogs which arose when peat was dug during the occupation. Horses graze in the meadows and, thus, help keep the area open. In 2016, bright corridors were constructed along several roads in Gribskov, amongst others, in the Hessemose area to benefit insect life, not least the butterflies of the forest.

Read more under Nature projects - "The use of horses in Gribskov nature conservation" (in Danish)

3. Store Gribsø

Covering an area of 10.1 hectares, Store Gribsø is the largest lake in Gribskov, only outdone by Esrum Sø.

It is 5.5 km long, 1.8 km wide and 11 metres deep at its deepest location and is located 50 metres above sea level.

Store Gribsø is formed in a kettle hole and no longer has drainage; however, due to the water’s depth it does not become overgrown in the way a bog may. On the other hand, until a relatively recently, the water was very acidic when the supply of water from the area's largest bog was closed. Ditches being closed has meant that new bogs have formed and that existing ones have become wetter. The kettle hole was formed during the most recent ice age by the glacier leaving huge lumps of ice which packed in soil and gravel and, therefore, only melted slowly, leaving a large hole.

Store Gribsø is a so-called humus lake. This means that it is coloured brown by humus particles from the bog drainage water that was led into it. This makes it look bottomless. This is a rare type of lake type in Denmark and, for this reason, it has been observed by researchers since the 1930s.

In the 1700s, when the lake was drained, it formed an important part of the royal freshwater fishing and it supplied the court with, amongst others, crayfish.

Legend has it that, on quiet evenings, you can hear a bell tolling at the bottom of the lake. Allegedly, it comes from a nunnery that was swallowed by the lake because the nuns were more interested in the monks at the Esrum Monastery than they were in the Lord.

4. Pibervang

Pibervang - north of Dronningens Bøge at Esrum Sø - is one of the many stud farmfields in the area. Here, the famous Frederiksborgheste grazed for 300 years. King Christian the 4th was responsible for really organising the breeding, as he had the horses organised in groups - so-called studs – comprising one a stallion and 12-18 mares, divided by colour. The whites being the most precious.

11 of the fields, surrounded by stone fences, were located in Gribskov and, of these, 6 were located along the western shore of Esrum Sø where a mile-long edge of the forest was set aside for them.

Each field had a field man who looked after the horses and lived in a house by the field.

The present Pibervang was restored in 1987 and, although the horses grazing there today are not Frederiksborgheste, the landscape looks like the original fields did.

5. Mor Gribs Hule

Gribskov is very rich in ancient monuments. The most impressive is Mor Gribs Hule, also known as Mutter Gribs Hule, on the other side of Helsingevej opposite the car park, west of Store Gribsø. It is a well-preserved megalithic tomb from the late Stone Age about 5,000 years ago.

Legend has it that the megalithic tomb was inhabited by the witch Mor Grib and her sons. She lured travellers to her by whistling, after which her sons killed and robbed them.

6. Fruebjerg

With its 65,45 metres, Fruebjerg is the steepest hill in Gribskov. From its summit, there is a good view of Denmark's largest lake, Arresø. King Frederik the 2nd’s Kanal, which was constructed in the late 16th century to lead water into Frederiksborg Slotssø, cuts through the western base of Fruebjerg and, below it, is Fruebjerg Sø which, today, is nearly overgrown.

Earlier, the area sported several springs. Other than those, Fruebjerg is best known for the Fruebjerg meetings of the period 1896-1935, which were started by Holger Begtrup, who was involved in the Danish folk high school. Up to 5,000 people met to hear politicians and cultural figures speak here. At the 100th anniversary of the first meeting, the tradition was revived with a meeting being held every year in August.

7. Væltningen

Væltningen in Snevret Skov is part of the story of the now dried-out bargeman canal which was dug between Esrum Sø and Dronningemølle in 1802 to ship firewood from Gribskov to Copenhagen.

The firewood was transported on barges drawn by horses along the nine-kilometre canal. The upper canal cut from Sølyst on the north bank of the lake to Væltningen, where the firewood was left to slide down a four-metre skidway to lower terrain. The firewood was then reloaded onto a narrower barge and drawn by men along the lower canal to the beach at Dronningemølle. Here, it was loaded onto small boats that sailed it out to waiting ships which shipped it to the capital.

On Sundays, the upper classes used the canal for excursions with coffee and cake through the beautiful landscape. Esrum Kanal was decommissioned in 1873, but there are still clear traces of it, even though it has become overgrown. In 1897, the railway opened which then took over the transportation of firewood.

8. Kollerup Enghave

Kollerup Enghave between Kagerup and Mårum is one of Gribskov's large, bright meadows which, from ancient times and until the 1990s, was used for grazing.

There are springs in both the northern and southern ends of the meadow. Every year, to show humility, the monks of Esrum Monastery washed the feet of the poor in Grønnekilde. It was believed that the water had healing effects.

When Gribskov's most famous poacher, Jens Omgang, was surprised by the forest supervisor, he hid his gun by pushing it into the bank and, after his death in 1869, it was incorporated into the wall at Grønnekilde, so the water ran out of the rifle.

At the southern end of the meadow, you find the spring Hvidekilde in which, every Easter, the monks baptised all the sinners and heathen charcoal burners who had found a home at the monastery. It is said that there will be peace in the country as long as the spring wells.

There is a bonfire hut and pen where horses may rest at Grønnekilde and a barbecue area with a bonfire hut at Hvidkilde.

9. UNESCO World Heritage

Ottevejskorset and Stjernen

Ottevejskrydset between Gadevang and Nødebo and Rødepælsstjernen a little further north are the stars in a crossroads where eight straight roads meet. They were constructed during the period 1680-90 by King Christian the 5th for the par force hunt he had gotten to know in France as a Crown Prince. This par force hunting landscape, together with the corresponding part of Store Dyrehave and the landscape of Jægersborg Dyrehave, were added to UNESCO's World Heritage in the summer of 2015. The unique feature of this hunting landscape is the stringent square network on which the roads are built and which, in principle, can expanded indefinitely. At the same time, it had a symbolic meaning since mathematics was the expression of the common sense of God and the absolute King was God's representative on earth and, thus, in control of the wild nature.

The par force hunt

While the King and his company waited in the star, 20-30 riders with dogs and bugles would drive on a deer until it was completely exhausted. The King was summoned so that he could give it the coup de grace with his hirschfänger, a long-bladed hunting knife.

Incidentally, Christian the 5th became a victim of this hunting form as he died in 1699 from the injuries he suffered during a hunt in Jægersborg Dyrehave the previous year. Par force hunting was banned in 1777.

Ottevejskrydset was a favourite destination of Soren Kierkegaard, who went there because of the solitude he found there. Here, he philosophised on how to make the right choices in life, choose the right path. He described the place in "Stages on Life’s Way ". On his 100th birthday in 1913, a memorial was erected in his honour. It was not erected at Ottevejskrydset/Ottevejskrogen but at Rødpælsstjernen where eight roads also meet, which may have caused the confusion.

Read more about (in Danish):

Par force hunting in Gribskov and find the par force cycle route 

Folder about the Par Force Hunting Landscape in Gribskov.pdf

Soren Kierkegaard

The landscape of par force hunting in Gribskov forest

Read more about the par force huntinglandscape

 

10. Esrum Abbey

Esrum Abbey was founded in 1151 by the Cistercian monks and was, until the 1536 Reformation, one of the most significant monasteries of Northern Europe and one of Denmark's richest. Eventually, the abbey owned more than one-third of all lands in North Zealand, this much was conveyed to it. This included entire villages, e.g. Nødebo

The catholic abbey was permitted to exist until 1559 at which time the lands were conveyed to the crown and most of the buildings, including the church, were demolished and the material reused, e.g. for the construction of Kronborg.

Today, only the southern wing of the so-called service court is preserved. Its western part is from the late 1300s, the eastern from about 1450.

Like the abbey, the affiliated Esrum Møllegård is owned by the state and leased to Fonden Esrum Kloster & Møllegård (“The Esrum Abbey and Millyard Foundation”) which is based in Gribskov Municipality. It is operated as a culture, faith and nature adventure attraction.

11. Kulsvierstenen

Kulsvierstenen (“the Charcoal burner’s stone”) at the marked route, close to the intersection of Stutterivej and Søndre Skovportsvej near Smørstenen, was erected to commemorate a gun battle between members of the resistance and Germans in the night of April 21, 1945.

The place was used by allied aircraft and the resistance for airdropping weapons and the last weapons drop was revealed by the Germans. They surrounded the 18 men, known as "Kulsvierbataljonen" (“The Charcoal Burner’s Battalion”), who were busy hiding the airdropped firearms, hand grenades and ammunition, which were instead used to answer the fire of the 120 German police soldiers.

Two Germans were shot, four members of the resistance were captured, and the rest fled in dinghies across Esrum Sø or to Hillerød. The four captives were released when the occupation ended two weeks later.

Nearby is Morsestenen, where the leader of the local resistance group sat as he guided the planes over the area. The Morse code for B is carved into the stone (- ...).

12. Soldaterstenen

If you walk from Kongens Bøge at Esrum Sø toward Hvideportevej, about a kilometre along the way, you will see a painted stone on the right side of a crossroad. This is Soldaterstenen (“the soldier’s stone”), which is a reminder of how the 4th company of the 8th battalion escaped German internment when, on 28 August 1943, the Danish government discontinued its collaborative policy with the occupational forces and resigned.

The company commander, Captain J. V. Helk, managed to warn his soldiers in Gribskov allowing them to bury their weapons in the woods and getting help from people in Nødebo to switch into civilian clothes and, thus, avoid the German soldiers.

After the end of the war in 1945, one of the escaped soldiers, Viggo Viding, went to Gribskov with yellow, white and black paint and painted a yellow crown at the top of the stone and a large figure of eight below with the text "4. KOMP." (“4th company”) underneath.

Almost 40 years later, in 1986, some of the members of the company met at a ceremony at the stone and Viggo Viding himself repainted the stone.

13. Eghjorten Skovlegeplads

Eghjorten Skovlegeplads ("Eghjorten Nature Playground”) on Jespersvej south of Nødebo is a large playground, which is open to everyone all year round. Here, children may challenge themselves and their motor skills on exciting equipment made of natural materials, primarily wood and soil. There are hills with tunnels and caves, seesaws and balancing beams and much more.

You cannot make a reservation, but you may barbeque any food, which you have brought with you.

Firewood is provided and there is a large bonfire hut where you may keep dry if it is raining.

There is also a Ranger’s Station.

Read more about Økobasen Eghjorten (“the Eco-base Stag Beetle”) (in Danish)

14. Kongens Bøge

Kongens Bøge protrudes into Esrum Sø between Nødebo and Esrum and is named after the popular King Frederik the 7th (1848-63) who loved to put out from there when he went angling.

On 4 June 1849, the King sat with his wife, Countess Danner, and a gamekeeper in a rowboat. The perches took the bait so, when the Countess suddenly asked to be taken back to the shore to take care of something in the brush, the King became angry and responded that she could just "place her arse over the rail of the boat like everyone else."

He should not have done that. The Countess demanded to be taken back to the shore and gave him a right talking-to, reminding him that he had not yet given the people the parliamentary constitution he had promised them the previous year. And she also threatened to move back in with her mother until the King had signed the Danish Constitution - which he did the following day.

Until the 1990s, a very large beech tree which had the monogram of Frederik the 7th cut into the bark was growing in the middle of the beech forest west of Søvejen.

Since the 19th century, the area has been kept as a bright forest park with attention paid to the interests of the public, and today the barbecue area and bonfire hut are still favourite attractions.

15. Lord Nelsons Eg

Lord Nelsons Eg. Foto: Tobias Markussen

Lord Nelsons Eg (“Lord Nelson's Oak”) in Krogdalsvang was planted in 1822 after the Danish navy was destroyed during the wars with England (1801-14). The fleet was to be rebuilt and, since the hull of a single line of battle ship required at least 1,500 oak trees, the Danish forests, which were already unable to keep the fleet in wood, were replanted with oak on a large-scale basis.

However, before these would be suitable for shipbuilding within the next couple of hundred years, timber had – already by the mid-1800s - long been displaced by steel.

Lord Nelsons Eg, one of several fleet oaks in the area, is 25 metres tall and measures 435 cm in circumference at chest height. In 1990, a boulder bearing its name was placed at its foot.

16. Skibet

During a storm in 1827, a large beech tree a short way north of the location of Nødebo Forest and Landscape College was knocked over. Instead of dying, the branches of the new sideways tree continued growing and so, over time, a number of new beech trees grew up in a straight line. As the trees grew in a straight line and looked like the masts of a ship, they were nicknamed “Skibet” ("The Ship"). You may see initials cut into the masts of Skibet that are over 100 years old.

However, for a number of years, Skibet has been stranded in a dense scrub of smaller beech trees, meaning that only locals have been able to find the area with the unusual trees. Now, Skibet is out in the open, once again. From the nearby road, Plantagevej, a stone with carved letters indicates the path to Skibet.

17. Spiralstenen

A large erratic boulder in the middle of Gribskov has, since the early 1980s, been decorated with a carved-out spiral. Nobody knows who made it. The spiral is about 40-50 cm in diameter and is found on the southern side of the rock.

The erratic boulder, which was uncovered by a storm in November 1981, is located 175 metres west of Stutterivej and 800 metres north of Stjernen.

Svend Løw, Forest Ranger, who previously worked for the Danish Nature Agency in North Zealand, remembered that, when he first saw the stone, there was no spiral. However, when he planted up the area in 1982, he discovered it: "was completely freshly made, you could almost still see the granite dust," says Svend Løw, guessing that the stone was carved by hand.

Throughout the world, there are spirals carved in stone and it is a ritual tradition that stretches thousands of years back in time. There are spirals in Ireland, on the English island of Isle of Man, in the United States and there is an abundance of Indian spiral ornamentation in Colombia. According to experts in prehistoric art, the broad consensus is that these spirals are usually created by the religious leaders of hunter- and gatherer societies, the shamans, and they have been used in shamanistic ceremonies.

The spirals can turn both clockwise and counter-clockwise. The Gribskov spiral turns clockwise which supposedly depicts the winter sun.

The rangers' favourites in Gribskov

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.