History - Gl. Lejre

Legend has it that Odin sent King Skjold to the Danes so that he could become their first king. Kong Skjold arrived as an infant, alone on an empty ship. The ship landed at Lejre, which became the first Danish royal residence..

Historie

Navnet Lejre

Navnet Lejre er et af de allerførste kendte stednavne i Danmark. Navnet betegner en let konstruktion, et telt eller en hytte. Ordet lejr har samme oprindelse.

Gl. Lejres historie

Det gamle sagn fortæller, at Odin sendte Kong Skjold til danerne, så han kunne blive deres første konge. Kong Skjold ankom som spæd helt alene på et tomt skib. Skibet landede ved Lejre, der blev det danske riges første kongesæde.

Men sagnet er kun et sagn, og hvis man skal fortælle Lejres historie, skal man endnu længere tilbage. For sandheden er, at der har været mennesker i området lige siden jægerstenalderen.

Da isen smeltede

Da istidens gletchere smeltede for 12-15.000 år siden, blev dødislandskabet med søer og moser ved Ledreborg dannet. Sydøst for Gl. Lejre afsattes en jævn moræneflade, der blev til Hedeboegnen. Smeltevand eroderede morænefladen og skabte de ådale, som i dag løber sammen ved Lejre og ud i Roskilde Fjord.

Et godt liv

Lejre-egnens naturforhold gav helt enestående levemuligheder for de første jægere og de senere bønder. Åerne og nærheden til fjorden gav mulighed for fiskeri. Jorden var let at dyrke, og man kunne jage og hente tømmer i skovene.

Samtidig betød de mange vandløb, der mødes ved Lejre, at stedet med tiden blev et naturligt regionalt centrum.

Gravhøje og dysser

De første fund i Gl. Lejre stammer fra bondestenalderen. Harald Hildetands høj, der ellers skulle indeholde den sidste sagnkonge af skjoldungeslægten, Harald Hildetand, er en stendysse fra omkring 3.500 f.v.t.

I bronzealderen markerer de ledende slægter sig i landskabet i form af de kuplede gravhøje, der kroner højdedragene. En af de bedst bevarede er Mysselhøj.

Derimod har man hverken fundet bopladser fra sten- eller bronzealderen, men ifølge historikerne er der ingen grund til at tvivle på, at der har boet mennesker på Lejreegnen. Det gælder også i den efterfølgende jernalder, selv om der ikke er mange fund fra den tid.

Vikingernes mægtige haller

Det er der til gengæld, når vi kommer frem til omkring år 500. Så sker der for alvor noget. De store haller, der vidner om rigdom og måske endda kongemagt dukker op.

Den ene afløser den anden frem til ca. år 900. I dag kan du se omridsene af flere af dem markeret i landskabet med græstørv. Den største hal var på 650 kvm. Over 60 meter lang og 12 meter bred. Hallerne er placeret højt med en imponerende udsigt over landskabet.

Rejsen efter døden

De store skibssætninger fortæller også om magt og rigdom. Den største skibssætning, der er den næstestørste i Danmark, har været op mod 100 meter lang og formet som et skib. Det har symboliseret rejsen efter døden og er generelt knyttet til begravelserne i området. I alt har der været mindst fire skibssætninger i området vest for den gamle landsby. Det er også her, at gravhøjene Grydehøj, Ravnshøj og Hyldehøj ligger.

Fyrstegraven

I Grydehøj har man fundet rester af en fyrstegrav. Graven stammer fra ca. år 650 og har desværre været plyndret. Men man kan af det guldindvirkede tøj, som den døde er begravet i, se, at det har været en person fra det øverste samfundslag. I en anden grav har man fundet en herre med sin træl. Trællen har fået hovedet hugget af og skulle formentlig følge sin herre på den sidste rejse.

Også enkeltfund vidner om rigdom og storhed. En guldskat er fundet i nærheden af Mysselhøj. Og i 2009 fandt en amatørarkæolog en Odin-figur, der fremstiller guden som en hersker på sin trone. Figuren er med til at underbygge forestillingen om Lejres kongelige status.

Læs mere om seværdigheder i Gl. Lejre

Odin fra Lejre

Den lille Odin-figur i støbt sølv er kun 2 cm høj og stammer fra ca. år 900. Odin var kongernes gud. Han var den øverste af de nordiske guder, og i den lille figur er han fremstillet som hersker i sit højsæde, der blev kaldt Lidskjalv. De to fugle på hver side er ravnene Hugin og Munin, der hver aften vendte hjem og underrettede Odin om, hvad der var sket i verden.

Skjoldungerne

De gamle historieskrivere er de første, der forbinder Lejre med Danmarks første konger. Såvel Saxo som Lejrekrøniken og krønikeskriveren Svend Aggesen fortæller om kongeslægten ”Skjoldungerne” fra hedensk tid.

Det oldengelske kvad ”Beowulf” fortæller om, hvordan Beowulf besøgte kong Hroar i den prægtige Hjorthal på Sjælland. Det var den Hjorthal, som blev brændt ned, da Rolf Krake og hans kæmper blev overlistet og dræbt.

Krønikeskriverne er ikke pålidelige historiske kilder, men de arkæologiske udgravninger har vist, at Gl. Lejre uden tvivl var et betydningsfuldt sted i perioden mellem år 500 og år 1000.

Den allerringeste landsby

Da Svend Aggesen skriver sin krønike i 1100-tallet er storhedstiden forbi. Nu var Roskilde det nye magtcentrum i et kristent kongerige. Aggesen henviser til den før så berømte kongsgård i Lejre og fortæller, at Lejre nu ”knapt er beboet og næsten hører til de allerringeste landsbyer”.

Udlejregård bliver til Ledreborg

Lejre dukker først op igen i de skriftlige kilder i 1348, da kronen overtager Lejre by. Nogle år senere dukker også Udlejregård op, da kongen overtager gården, som bliver et mindre kongeligt len.

Udlejregård er lig med Lejregård, der senere bliver til Ledreborg Slot, da Johan Ludvig Holstein køber den i 1739 og forvandler den lille herregård til et fornemt gods. I dag regnes Ledreborg Slot som et af landets mest helstøbte herregårdsanlæg.

Fredet for eftertiden

Selve Gl. Lejre har ikke ændret sig voldsomt. Ved udskiftningen forblev halvdelen af gårdene i landsbyen. Heriblandt Hestebjerggård, der i dag huser Lejre Museum.

Staten købte Hestebjerggård i 1969, og i dag ejer Naturstyrelsen en stor del af de områder, hvor de gamle fortidsminder ligger.

Se på kortet i vandretursfolderen (pdf)

Det historiske landskab blev fredet i 1992. På området er markeret en vandrerute, der tager dig på en tur igennem danmarks-historien og Lejres rige fortid. Her kan du bogstaveligt talt vandre fra klenodie til klenodie samtidig med, at du får en naturoplevelse i det smukt bølgende sjællandske landskab.

Gl. Lejres historie i tidslinje

10.000-13.000 f.v.t.: Landskabet rundt om Gl. Lejre dannes, da isen trækker sig tilbage. Mod øst aflejres en jævn moræneflade med markante ådale fra smeltevandsrender. Mod vest et område med bakker, søer og moser.

3.500 f.v.t.: Harald Hildetands høj er en stendysse fra bondestenalderen. Der er ikke fundet spor af bopladser fra den tid, men man tvivler ikke på, at området har været beboet siden oldtiden.

1.800-500 f.v.t.: Mange af gravhøjene i området menes at stamme fra bronzealderen. Mysselhøj er en af de bedst bevarede.

500: Fra yngre jernalder begynder fundene for alvor at dukke op i Gl. Lejre. Den ældste af de store haller, som man har fundet, dateres til ca. år 500. Herefter afløser den ene hal den anden frem til år 1000.

650: I gravhøjen Grydehøj er en fyrste blevet begravet i en guldindvirket dragt. Flere dyr er blevet ofret i forbindelse med begravelsen.

900-årene: De store skibssætninger i Gl. Lejre er opført i 900-årene. Skibssætningerne symboliserer rejsen efter døden.

Den ældste skriftlige overlevering af det engelske Beowulf-kvad stammer fra slutningen af 900-tallet. Det skildrer, hvordan Beowulf besøgte kong Hroar i Hjorthal. Danske krøniker fra 1100-tallet fortæller også om  kongemagt i Gl. Lejre i 900-tallet.

1000: Magten er flyttet til Roskilde og Gl. Lejre mister betydning. Det sker i anden halvdel af 900-tallet samtidig med Harald Blåtand og tiden, hvor Danmark bliver kristent.

1348: Lejre dukker op i de skriftlige kilder, da kronen får skøde på Lejre By. Lejre med bliver et mindre kongeligt len. Udlejregård er hovedgården.

1661: Udlejregård købes af rentemester Henrik Müller. Gården er hærget efter svenskekrigene, og Müller bygger herregården Lejregård.

1739: Johan Ludvig Holstein køber Lejregård og forvandler den lille herregård til et fornemt gods. I dag regnes Ledreborg Slot for et af landets mest helstøbte herregårdsanlæg.

1969: Staten køber Hestebjerggård, der i dag huser Lejre Museum. Flere områder i den gamle landsby opkøbes af staten, og området åbnes for publikum.

1992: Det historiske landskab fredes.

2005: Hestebjerggård overdrages til den selvejende institution Hestebjerggård.

The history of Gl. Lejre

However, the legend is merely a legend, and if you are to tell the story of Lejre, you must go back in time even further. The fact is that there have been people in the area ever since the Hunter-gatherer Stone Age.

When the ice melted

When the ice-age glaciers melted some 12,000 - 15,000 years ago, the ablation moraine landscape of lakes and bogs at Ledreborg was formed. Southeast of Gl. Lejre, a smooth moraine was deposited that became Hedeboegnen. Melting water eroded the moraine surface and created the creek valleys that today come together at Lejre and flow into Roskilde Fjord.

A good life

The natural environment of the Lejre area gave the hunters and, later, the peasants unparalleled living opportunities. The creeks and the proximity to the fjord made fishing possible. The soil was easy to cultivate and you could hunt and cut timber in the woods.

At the same time, the many streams that came together at Lejre meant that the place eventually became a natural regional centre.

Burial mounds and dolmens

The first findings in Gl. Lejre originate from the Neolithic period. Harald Hildetand's mound, which allegedly contained the remains of the last king of the Skjoldunge family, Harald Hildetand, is a dolmen from about 3,500 BC.

In the Bronze Age, the leading families put their mark on the landscape in the form of the hilly burial mounds that are visible on the ridges. One of the best kept is Mysselhøj.

On the other hand, no settlements have been found from neither the Stone Age nor the Bronze Age; however, according to historians, there is no reason to doubt that people lived in the Lejre area. This also applies to the Iron Age, although there are not many findings from that time.

The mighty halls of the Vikings

However, there are ample findings from around 500 AD. At that time, something really happened. The great halls that testify to wealth and maybe even royal power emerge.

One replaces the other until approximately 900 AD. Today you see the outlines of several of these marked with turf in the landscape. The largest hall was 650 sqm. Over 60 metres long and 12 metres wide. The halls are located high up with an impressive view of the countryside.

The journey after death

The great stone ships also bear witness to power and wealth. The largest stone ship, the second largest in Denmark, was 100 metres long and was shaped like a ship. It symbolized the journey after death and is generally linked to the burials in the area. There has been a total of at least four stone ships in the area to the west of the old village. This is also the location of the burial mounds Grydehøj, Ravnshøj and Hyldehøj.

The prince’s tomb

In Grydehøj, the remains of a prince’s tomb were found. The tomb originates from approximately 650 AD and was, unfortunately, looted. However, you can tell from the gold-shot clothing, in which the deceased was buried, that he or she was a person from the upper echelons of society. In another tomb, a master was found with his slave. The slave had been decapitated and was presumably meant to follow his master on the final journey.

Also, individual findings bear witness to wealth and grandeur. A gold treasure was found near Mysselhøj. And in 2009, an amateur archaeologist found an Odin figurine that depicts the god as a ruler on his throne. The figure supports the idea of ​​Lejre's royal status.

Odin from Lejre

The small Odin figurine cast in silver is only 2 cm high and originates from approximately 900 AD. Odin was the god of the kings. He was the supreme of the Nordic gods, and the small figurine depicts him as the ruler sitting in his seat, called Lidskjalv. The two birds on either side are the ravens Hugin and Munin, which returned home every night and told Odin what had happened in the world.

Skjoldungerne

The old historians are the first to connect Lejre with Denmark's first kings. Both Saxo and Lejrekrøniken (“the chronicle of Lejre”) as well as the chronicler Svend Aggesen write about the royal family "Skjoldungerne" from the pagan era.

The Old English poem "Beowulf" tells the story of how Beowulf visited King Hroar ​​in the magnificent Hjorthal in Zealand. It was the same Hjorthal, which was destroyed by fire when Rolf Krake and his fighters were taken by surprise and killed.

The chronicles are not reliable historical sources; however, archaeological excavations have shown that Gl. Lejre undoubtedly was a significant place in the period 500 AD and 1000 AD.

The poorest village

When Svend Aggesen wrote his chronicle in the 1100s, the time of greatness had passed. Now Roskilde was the new power base of the Christian kingdom. Aggesen refers to the formerly famous royal residence in Lejre and states that Lejre is now "barely inhabited and almost one of the poorest villages".

Udlejregård becomes Ledreborg

Lejre only reappears in written sources in 1348, when the Crown takes over Lejre city. A few years later, Udlejregård also appears as the king takes over the residence, which becomes a lesser royal fiefdom.

Udlejregård is Lejregård, which later became Ledreborg Slot (“Ledreborg Palace”), when Johan Ludvig Holstein bought it in 1739 and transformed the small manor house into a beautiful estate. Today, Ledreborg Slot is considered one of the country's most harmonious manor farms.

Preserved for posterity

Gl. Lejre itself has not changed dramatically. During the transformation, half of the farms remained in the village. Including Hestebjerggård, which today houses Lejre Museum.

In 1969, the state bought Hestebjerggård and, today, the Danish Nature Agency owns a significant number of the areas containing ancient monuments.

The historic landscape was preserved in 1992. The area features a marked hiking trail which takes you through Denmark's history and Lejre's rich past. Here you can literally walk from treasure to treasure while experiencing nature in the beautiful rolling Zealand countryside.

About the name Lejre

The name Lejre is one of the very oldest known place names in Denmark. The name indicates a light construction, a tent or a cabin. The word “lejr” (“camp”) has the same etymological origin.